Acordare Venit Minim Garantat

Acordare Venit Minim Garantat

Acordare Venit Minim Garantat
CONDIŢIILE DE ACORDARE A AJUTORULUI SOCIAL conform Legii nr.416/2001, cu modificările ulterioare Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.

TERMENUL FAMILIE DESEMNEAZĂ:

 • Soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună;
 • Persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află într-una din următoarele situaţii:
  a. este necăsătorită
  b. este văduvă
  c. este divorţată
  d. al cărei soţ/soţie este declarat(ă) dispărut(ă) prin hotărâre judecătorească
  e. nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află într-una din situaţiile prevăzute la lit.a)-d).
 • Fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii;
 • Bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

TERMENUL PERSOANĂ SINGURĂ DESEMNEAZĂ persoana care a împlinit 18 ani, locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor.

AJUTORUL SOCIAL se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere (completate de reprezentantul familiei), însoţită de acte doveditoare privind:

 • componenţa familiei;
 • veniturile realizate de către membrii familiei, în luna anterioară depunerii cererii.

În cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora, ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.

NIVELUL VENITULUI MINIM GARANTAT CU DATA DE 01.03.2023

 • Pentru o persoană singură 170 lei
 • Pentru o familie compusă din 2 persoane 305 lei
 • Pentru o familie compusă din 3 persoane 427 lei
 • Pentru o familie compusă din 4 persoane 529 lei
 • Pentru o familie compusă din 5 persoane 631 lei

Se mai acordă câte 43,6 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în conformitate cu Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

CUANTUMUL AJUTORULUI SOCIAL

Se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat (afişat mai sus) şi veniturile nete lunare ale familiei sau persoanei singure.

Cuantumul ajutorului social se indexează cu 15% dacă cel puţin un membru al familiei beneficiare de ajutor social lucrează cu contract de muncă sau prestări servicii.

Persoana singură/familiile care solicită acordarea ajutorului social nu trebuie să deţină în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere, nici un bun inclus în Lista bunurilor (descarcă aici) ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută de legislaţie.

Telefon: 0256 351 441 int. 211; 0760240351
Program de lucru cu publicul:
Luni, Marți, Miercuri, Joi: 8.30 – 15.30 (Pauză program cu publicul: 12:00 – 13.00)
Vineri: 8.30 – 17.00 (Pauză de dezinfecție: 11.30-12.00; 14.30-15.00)

ACTE NECESARE pentru întocmirea dosarului de ajutor social în conformitate cu Legea nr. 416/2001, modificată și completată

1. Acte privind componența familiei (original) buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor români;

 • BI/CI/CP – pentru ambii părinţi şi pentru toţi copii din familie care au carte de identitate, cu domiciliul stabil/flotant în municipiul Lugoj, respectiv satele aparținătoare Tapia și Măguri (original);
  – pașaport sau, după caz, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, cartea de rezidență, cartea de rezidență permanentă, eliberate de autoritățile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor străini sau apatrizi;
  – certificatele de naștere ale copiilor;
  – cerificatul de căsătorie;
  – hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
  – actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
  – acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreținere;
  – adeverință eliberată de unitatea de învățământ (pentru elevi și studenți);
  – alte acte doveditoare privind componența familiei.

2. Adeverință eliberată de Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru persoanele apte de muncă (au vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită de lege pentru pensionare, nu urmează o formă de învățământ cursuri de zi prevăzute de lege, au starea de sănătate, capacitatea fizică și psihică care le fac apte pentru prestarea unei munci).

Nu prezintă adeverință persoana care:
– asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 7 ani sau, până la 18 ani în cazul copilului cu handicap mediu, dovedit prin certificate eliberat de Comisia de Expertiză a-Persoanelor cu Handicap Minori;
– asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a uneia sau mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia de Expertiză a Persoanelor cu Handicap Adulți;
– prezintă certificat medical eliberat de medicul specialist (maxim 3 certificate medicale într-un an calendaristic);
– prezintă certificat medical, eliberat de Casa Județeană de Pensii – Serviciul expertiză . medicală și recuperare a capacității de muncă;
– participă la un program de pregătire profesională;
– este încadrată în muncă;
– urmează o fonnă de învățământ, cursuri de zi, în condițiile legii;
– îndeplinește condițiile legale de pensionare;
– este adultă și a cărei incapacitate fizică și psihică este dovedită cu acte eliberate în condițiile legii.

3. Acte privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii
– adeverință eliberată de Administrația financiară cu privire la veniturile realizate, supuse impozitului pe venit
– adeverință privind salariul (de. orice fel);
– talon pensie / extras de cont / decizie de pensioanare;
– mandat poștal / extras de cont / decizie pentru alocații, indemnizații și stimulente;
– adeverințe burse pentru elevi și studenți (cu excepția burselor de studiu și a burselor sociale,
precum și sprijinului financiar prevăzut de HG .1488/ 2004).

4. Acte doveditoare privind locuința
– contract locuință / contract închiriere / comodat;
– declarație privind situația locativă (în cazul persoanelor fără locuință).

* Extras cont pentru plata ajutorului social pe card bancar;
* pentru persoanele care nu au card bancar, plata ajutorului social se face prin mandat poştal, iar banii se ridică de la oficiul poștal corespunzător adresei de domiciliu înscrisă în CI/BI sau CIP.