Alocaţia pentru susţinerea familiei

Alocaţia pentru susţinerea familiei

Se acordă conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin HG 38/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 1474/2011 (Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Beneficiari
 • Familiile sau persoanele singure care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, locuiesc împreună cu aceştia şi realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 634 lei;
 • Familiile sau persoanele singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
 • Sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;
 • Sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;
 • Sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.
Sunt consideraţi copii aflaţi în întreţinere, copiii naturali ai soţilor sau ai unuia dintre aceştia ori, după caz, ai persoanei singure, copiii adoptaţi, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, copiii aflaţi în plasament sau în plasament în regim de urgenţă ori pentru care s-a instituit tutela în condiţiile legii, cu excepţia celor aflaţi în plasament la asistentul maternal profesionist.
Important Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei se stabileşte conform grilei prevăzută de legislaţie, în funcţie de tipul de familie (1 părinte sau 2 părinţi), venitul net lunar pe membru de familie şi numărul de copii aflaţi în întreţinere.
CUANTUMUL LUNAR AL ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI
Cuantum Cuantumul lunar al alocatiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR Valoarea ISR este stabilita prin lege la 598 LEI

Familia formata din sot, sotie si copii care locuiesc impreuna
(alocatia complementara)

Venit net mediu lunar
pe membru de familie intre :

0 lei   si   239 lei (0.4 ISR)

239 lei (0.4 ISR)   si   634 lei (1.06 ISR)

Coeficient

Cuantum

Coeficient

Cuantum

familia cu 1 copil

0.164 x ISR

99 lei

0.150 x ISR

90 lei

familia cu 2 copii

0.328 x ISR

197 lei

0.300 x ISR

180 lei

familia cu 3 copii

0.492 x ISR

295 lei

0.450 x ISR

270 lei

familia cu 4 copii si mai multi

0.656 x ISR

393 lei

0.600 x ISR

359 lei

Familia formata din persoana singura si copii aflati in ingrijirea acesteia
(alocatia monoparentala)

Venit net mediu lunar
pe membru de familie intre :

0 lei   si   239 lei (0.4 ISR)

239 lei (0.4 ISR)   si   634 lei (1.06 ISR)

Coeficient

Cuantum

Coeficient

Cuantum

familia cu 1 copil

0.214 x ISR

128 lei

0.204 x ISR

122 lei

familia cu 2 copii

0.428 x ISR

256 lei

0.408 x ISR

244 lei

familia cu 3 copii

0.642 x ISR

384 lei

0.612 x ISR

366 lei

familia cu 4 copii si mai multi

0.856 x ISR

512 lei

0.816 x ISR

488 lei

 •  Familiile care solicită acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei nu trebuie să deţină în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere, niciun bun inclus în Lista Bunurilor ce conduc la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de legislaţie;
 • Stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea tip;
 • Plata alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru luna în curs se efectuează în luna următoare, de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Insepcţie Socială Timis (prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card, după caz (funcţie de solicitare);
 • Titularul alocaţiei semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului, în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit iar în situaţia în care acesta refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se va face, potrivit legii, direct de la beneficiar. Sumele plătite necuvenit pot fi recuperate şi din alte drepruri plătite de către agenţia teritorială.

ACTE NECESARE pentru întocmirea dosarului cu privire la acordarea alocației pentru susținerea familiei conform Legii 277/2010

 1. Cerere – Declarație pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;
 2. B.I / C.I./ C.I.P pentru adulți și copii cu vârsta peste 14 ani, în original;
 3. Certificatul de naștere pentru ceilalți membri minori ai familiei, în original;
 4. Certificatul de căsătorie în original; în caz de divorț se va prezenta sentința de divorț și sentința de pensie alimentară pentru minori; sentința de plasament / încredințare în original;
 5. Hotărârea definitivă de încuviințare a adopției de încredințare, plasament familial al minorului, potrivit legii;
 6. Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 7. Certificatul de încadrare în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav (în gradul I sau II de invaliditate) pentru persoanele aflate în întreținere;
 8. Adeverință din care să rezulte că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învățământ;
 9. Hotărârea judecătorească prin care soțul / soția este declarat / declarată dispărut / dispărută;
 10. Adeverința de venit privind salariul net și valoarea tichetelor de masă din luna anterioară depunerii cererii;
 11. Cupoane pensii, indemnizații, ajutoare de șomaj;
 12. Cupoanele pentru alocațiile de întreținere la copiii încredințați sau dați în plasament, dacă este cazul;
 13. Contract de muncă pentru persoanele care realizează venituri în străinătate;
 14. Adeverința din care să rezulte dacă deține sau nu teren agricol, eliberată de Primăria Municipiului Lugoj, cam. 7 (parter );
 15. Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale pentru teren, imobile și autoturisme, cam. 2 ( parter);
 16. Adeverință eliberată de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activități autorizate;
 17. Adeverință din care să rezulte că membrii familiei, de vârstă școlară urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii, cursuri de zi ( eleîn sau studenți), cu specificația dacă aceștia repetă sau nu anul școlar, numărul de absențe nemotivate înregistrate;
 18. Contract de locuință;
 19. Declarația pe proprie răspundere privind veniturile ocazionale;
 20. Consimțământ prelucrare date cu caracter personal;
 21. Alte acte doveditoare (după caz).

Obligaţiile beneficiarilor de alocaţie pentru susţinerea familiei

 • Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia să comunice în scris, orice modificare privind veniturile realizate, domiciliul, componenţa familiei, în termen de maximum 15 zile de la data modificării. Comunicarea trebuie să fie însoţită de copii ale actelor doveditoare privind modificările intervenite. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
 • În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a drepturilor alocaţiei pentru susţinerea familiei, beneficiarii au obligaţia de a primi vizita personalului de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială Braşov la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie şi de a furniza informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale.
 • În cazul în care solicitantul/beneficiarul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei.
 • Titularul are obligaţia de a prezenta la începutul fiecărui an şcolar, pentru fiecare copil, care frecventează o formă de învăţământ conform legii, adeverinţă de la şcoală cu menţiunea REPETĂ SAU NU ANUL ŞCOLAR.
 • Pentru copiii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat, care nu frecventează o formă de învăţământ, organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap.
 • Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie se recuperează de la titularul dreptului de alocaţie, în termenul de prescripţie prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
 • Titularul alocaţiei semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului, în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit iar în situaţia în care acesta refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se va face, potrivit legii, direct de la beneficiar. Sumele plătite necuvenit pot fi recuperate şi din alte drepruri plătite de către agenţia teritorială.

Venituri care nu se iau în calcul la stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei

Art. 13 alin. (1) “La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor şcolare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a stimulentului educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională” prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.”