Centrul de Zi pentru Copii aflați în Situații de Risc de Separare de Părinți – Măguri

Centrul de Zi pentru Copii aflați în Situații de Risc de Separare de Părinți – Măguri

Cod serviciu social - 8891-CZ-C-II
PARTENERIATE: Creșa Lugoj
Luni 13:00 - 17:00
Marți 13:00 - 17:00
Miercuri 13:00 - 17:00
Joi 13:00 - 17:00
Vineri 13:00 - 17:00
SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

Scopul serviciului social Centrul de Zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de pătinţi Măguri este prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de părinți prin asigurarea pe timpul zilei, pe o perioadă determinată de timp a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independente, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte personae care au în îngrijire copii.

Scopul activităților centrului este acela de a susține cu servicii complementare a eforturilor și a demersurilor familiilor cu copii, aflate în dificultate, în vederea răspunderii adecvat exigențelor și nevoilor individuale al fiecărui copil în contextul său socio-familial, precum și responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești.

ATRIBUȚIILE CENTRULUI DE ZI
 • respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 • protejarea și promovarea drepturilor copilului în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament;
 • promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
 • asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;
 • responsabilizarea membrilor familiei cu privire la exercitarea drepturilor și îndatoririlor ce le revin,
 • primordialitatea responsabilității familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială a copilului și implicarea directă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 • evaluarea inițială și recomandarea potențialilor beneficiari ai centrului;
 • elaborarea Programului Personalizat de Intervenție pentru fiecare beneficiar în parte și monitorizarea acestuia trimestrial;
 • organizarea Programelor Educative pentru beneficiarii indirecți ai centrului;
 • elaborarea Fișei de servicii pentru fiecare beneficiar în parte;
 • întocmirea Programului Indivudal de viață pentru fiecare beneficiar în parte;
 • clarificarea situației juridico-administrativă a familiei beneficiarului;
 • elaborarea Programului educațional săptămânal, a programului de activități recreative și de socializare pentru beneficiari, ținând cont de nevoile identificate, preferințele și particularitățile fiecărui beneficiar în parte;
 • întocmirea în conformitate cu standardele minime obligatorii pentru centrele de zi a programului zilnic de activități;
 • supravegherea îndeaproape și evaluarea periodică a programului și a evoluției beneficiarilor;
 • organizarea Programelor de educare a beneficiarilor indirecți;
 • elaborarea anchetelor sociale în vederea admiterii în cadrul centrului pentru fiecare potențial beneficiar în parte;
 • elaborarea referatelor, a Dispozitiei primarului și a Planului de servicii pentru fiecare beneficiar în parte;
 • elaborarea dispoziției primarului cu privire la acordarea sau încetarea serviciilor sociale pentru fiecare beneficiar în parte;
 • elaborarea contractelor de servicii pentru fiecare beneficiar în parte;
 • întocmirea fișelor de întâlnire, informări, procese-verbale, comunicări, corespondență etc;
 • activități privind sprijinul, informarea și consilierea beneficiarilor;
 • acordarea suportului beneficiarilor în vederea realizării temelor școlare;
 • elaborarea materialelor și susținerea acestora cu caracter lunar a ”Orei de sănătate”.
BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE

Beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi din Măguri din cadrul DASC Lugoj sunt:

Beneficiari direcţi – copii de vârstă şcolară din învăţământul primar și cel gimnazial, aflaţi în situaţie de risc de separare de familia lor conform Legii nr.272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Beneficiarii indirecţi – familiile de provenienţă ale acestora sau reprezentanţii legali.

SERVICII

a) Furnizarea serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 • îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii;
 • sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii;
 • asigurarea unei mese calde zilnice, respectiv masa prânzului, în perioada desfășurării cursurilor școlare, iar pe parcursul vacanțelor școlare oferirea micului dejun și a prânzului pentru beneficiarii centrului

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul spu de activitate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general;
d)de asigurare a calităţii serviciilor sociale ;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane aqle centrului.

Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

Acte necesare

 • Cerere de înscriere în Centrul de Zi a copilului;
 • Copii xerox după actele de stare civilă a familiei;
 • Adeverinţe de venit ( contract, talon pensie, şomaj, etc după caz);
 • Adeverinţe de sănătate pentru copilul în cauză eliberată de medicul de familie, pentru frecventarea colectivităţii;
 • Alte documente relevante pentru situaţia familiei ( sentinţe divorţ sau încredinţare a copilului în cauză; sentințe de delegare a autorității părintești, hotărâri CPC Timiş; etc);
 • Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice în cazul în care solicitantul nu realizează venituri;
 • Adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de beneficiar.

Dosarul cu actele necesare va fi înregistrat în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj – Serviciul Autoritate Tutelară – Protecţia Copilului.

Criteriile de eligibilitate ale centrului
 • Copiii şcolari aflaţi în situaţie de risc de separare de familia lor, conform Legii nr.272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Copiii care prin adeverinţă medicală dovedesc că nu suferă de boli cronice, psihice grave sau handicapuri severe şi pot frecventa colectivitatea.