Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

Serviciul social “Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Lugoj ” instituție fără personalitate juridică,înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială Lugoj. Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj, care este acreditată conform Certificatului seria AF, nr. 001214 din 23.06.2014.

“Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 21 din 28.02.2017 – modificată și completată, și se află în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitara Lugoj.

Totodată, serviciul social face parte din pachetul de servicii obligatorii, fiind un serviciu social licențiat de către Autoritate Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopți (A.N.P.D.C.A.), pentru o perioada de 5 ani, incepând cu data de 12.09.2019, conform certificatului de licență LF nr 000174.

Funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

“Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități”este un serviciu specializat orientat spre protecția adulților cu dizabilități.Centru desfășoară activități urmărind promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, resocializarea acestor persoane prin activități desfășurate în funcție de deficiența beneficiarilor și de restantul funcțional al acestora.

Standardele minime de calitate, care se aplică serviciului social “Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Lugoj”, sunt reglementate de Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale prin Ordinul 82/2019, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu referiri specifice pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi şi destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.

Baza legislativă

Astfel, serviciul social “Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Lugoj “îşi desfăşoară activitatea şi sub următoarele aspecte legislative:

 • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Hotărârea Guvernului Nr. 426/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 • Hotărârea Guvernului nr. 867 din 14 octombrie 2015 – pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului 584/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare (versiune actualizată la data de 13/11/2008);
 • Ordinul 82/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;
 • Ordin nr.73/2005 pentru aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;
 • Hotărârii de Guvern 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități"sunt: persoane adulte încadrate într-un grad de handicap.

Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

A. ACTE NECESARE:

 1. Cerere de admitere, semnată de persoana cu dizabilități/ reprezentantul legal al persoanei cu dizabilități (ce urmează a fi înregistrată la Registratura D.A.S.C. Lugoj și aprobată de către directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară);
 2. Copie a actului de identitate a persoanei cu dizbilități și, după caz, copie a actului de identitate a reprezentantului legal al persoanei adulte cu dizabilități;
 3. Copie a Certificatului de încadrare într-un grad de handicap și a Programului
  individual de reabilitare si integrare sociala emise de către Comisia de Expertiză Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. și aflate în perioada de valabilitate;
 4. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să consemneze : “Apt pentru a frecventa colectivitatea”;
 5. Scrisoare medicală de la medicul de familie / medicul specialist cu diagnosticul și schema de tratament (dacă este cazul); Recomandare de la medicul de specialitate din care să reiasă că nu prezintă risc pentru viața în colectivitate (sa nu prezinte comportamente constatate ca periculoase pentru el, pentru ceilalți beneficiari sau pentru personalul Centrului de zi, tulburări psihice grave, comportament violent, dependență de alcool, droguri);
 6. Ultimul cupon de pensie sau adeverință de venit;
 7. Alte acte, după caz.

B. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ALE BENEFICIARILOR:

 1. Pentru a fi înscris în centru, beneficiarul trebuie să fie persoană cu dizabilități,
  indiferent de grad;
 2. Să aibă domiciliul în localitatea Lugoj sau în satele aparținătoare (Măguri și Tapia);
 3. Nu se admit persoanele care se află în evidență cu boli infecto-contagioase.
 4. în cazul în care sunt mai multe cereri decât capacitatea Centrului de zi, admiterea în cadrul serviciului social se va realiza în funcție de următoarele criterii de departajare:
  – Persoana cu dizabilități este persoană singură, neavând sprijin familial;
  – Venitul persoanei cu dizabilități este constituit doar din indemnizația de persoană cu handicap.

2.1. Pentru fiecare beneficiar se întocmește dosarul personal al beneficiarului care conține, pe lângă actele necesare înscrierii, următoarele documente:

 • Anchetă socială;
 • Fișa de evaluare;
 • Decizia directorului executiv privind admiterea;
 • Contractul de furnizare de servicii sociale, în original.

2.2. Solicitantul sau reprezentantul legal depune cererea și actele necesare înscrierii în
Centrul de zi la Registratura D.A.S.C. Lugoj (Piața Victoriei nr. 4, camera 14) sau la sediul Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități (strada Ion Vidu nr. 17, ap. 2).

Personalul din cadrul D.A.S.C. înregistrează cererea și o înaintează Directorului executiv al D.A.S.C. în vederea aprobării, după care dosarul se înaintează Serviciului Asistență Socială Specializată în vederea întocmirii Fișei de Evaluare Inițială și anchetei sociale la domiciliul/ reședința sau adresa indicată de solicitant/ reprezentantul legal al acestuia.

Dosarul, se înaintează asistentului social din cadrul Centrului de zi, care va întocmi
Planul Personalizat (echipa multidisciplinară) și va redacta Decizia directorului executiv de admitere în Centrul de zi și de acordare a serviciilor sociale.

În cazul respingerii cererii, solicitantul/ reprezentantul legal va fi înștiințat în scris
precizându-se motivul/ motivele pentru care dosarul a fost respins.

Condiții de încetare a serviciilor:

a) La expirarea Contractului, prin refuzul obiectiv al beneficiarului de a mai primi serviciile sociale – Refuzul este exprimat în scris, în mod direct sau prin reprezentantul legal;
b) La cererea beneficiarului/ reprezentantului legal, prin decizia unilaterală a acestuia;
c) Dacă nu frecventează Centrul de zi o perioadă lungă de timp (30 zile consecutiv) nejustificat și neînvoit;
d) Dacă își schimbă domiciliul în altă localitate;
e) La anularea sau neactualizarea certificatului de încadrare în grad de handicap;
f) Prin decizia argumentată a conducerii furnizorului de servicii sociale/ coordonatorului Centrului de zi;
g) Dacă deține adeverință medicală din care să reiasă că nu poate frecventa colectivitatea din motive medicale;
h) La decesul beneficiarului;
i) Limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat;
j) încălcarea în mod repetat de către beneficiar a prezentului Regulament;

Prin acordul părților.

Reprezentantul legal sau beneficiarul va înregistra la Registratura Direcției de Asistență Socială Comunitară cererea de retragere din Centrul de zi, precizând motivele pentru care solicită acest lucru, iar Centrul de zi va înceta dreptul de a frecventa serviciul social dacă împrejurările care au determinat stabilirea măsurii s-au modificat;

3.1. La încetarea acordării serviciilor, PP și Fișa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

3.2 Se va emite decizia directorului privind încetarea dreptului de a beneficia de servicii sociale acordate în Centrul de zi.

Serviciile şi activitățile desfășurate în cadrul Centului de zi pentru persoane cu dizabilități Lugoj sunt:

 • asistenţă socială;
 • consiliere psihologică;
 • kinetoterapie;
 • asistenţă medicală;
 • stimulare în formarea deprinderilor de viaţă independentă;
 • terapie ocupaţională;
 • terapie prin joc, muzică, artă;
 • servirea unei mese calde (prânz), asigurată de “Complexul de servicii pentru persoane vârstnice Sf. Nicolae” din subordinea D.A.S.C. Lugoj.
Activităţi conform Planului Personalizat

Activitatea de informare și consiliere socială asigură:

 • informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări privind demersurile de obţinere;
 • sprijin pentru menţinerea relaţiei beneficiarului cu familia, prieteni etc.;
 • informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obţinerea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
 • informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinţei;
 • informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii de abilitare şi reabilitare, tratamente balneo etc.;
 • informare şi sprijin pentru obţinerea unor servicii de transport: rovinietă, card de parcare, bilete de tren/autobuz;
 • informare despre activităţi şi servicii alternative sau complementare oferite de furnizori sociali privaţi, îndeosebi organizaţii neguvernamentale;
 • sprijin pentru identificare locuri de muncă, angajare, păstrarea locului de muncă, obţinerea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces necesare;
 • demersuri pentru conştientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, potenţialul şi facilităţile angajării persoanelor cu dizabilităţi, realizarea analizei locului şi a mediului de muncă;
 • informare privind reţelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane aflate în situaţii de viaţă asemănătoare.

Activitățile de informare și consiliere socială sunt realizate de către asistentul social, atât în cadrul centrului cât și în afara acestuia ,in mediul familial, la domicililul beneficiarului.

Activitătea de consiliere psihologică și de grup asigură:

 1. Dezvoltarea comportamentului adecvat situaţiilor sociale, dezvoltarea atenţiei şi gândirii pozitive, adecvarea emoţiilor, conştientizarea de sine, evitarea situaţiilor de izolare socială şi depresie, optimizarea şi dezvoltarea personală, autocunoaşterea, altele.
 2. Consilierea psihologică cuprinde programe de consiliere şi terapie suportivă, intervenţii terapeutice specifice.

Consilierea psihologică este realizată de către psiholog/ psihoterapeut, atât în cadrul centrului, cât și în afara acestuia.

Activităţile de abilitare și reabiltare după caz, constau în:

 • Kinetoterapie;
 • Artterapie (modelaj, pictură, desen, decorațiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică – înfuncție de abilitățile fiecărui beneficiar în parte);
 • Stimularepsiho-senzio-motorie;
 • Terapie ocupațională (oferă metode variate pentru a îmbogăți deprinderile cognitive, fizice și motorii și pentru a sporii încrederea în sine a beneficiarilor, pentru a dezvolta abilitățile de motricitate fină, de motricitate grosieră, abilitățile oral-motorii, abilitățile de auto-îngrijire)

Activităţile de abilitare și reabiltare sunt realizate atât în cadrul centrului, cât și în afara acestuia.

Activitatea de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă asigură:

 • aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să-şi dezvolte aptitudinile cognitive, de exemplu: a) să-şi folosească simţurile pentru a explora obiecte (experienţe senzoriale cu scop): simţul văzului, simţul auzului, simţul tactil, simţul olfactiv, simţul gustativ; b) să dezvolte elemente din învăţarea de bază: copierea, învăţarea prin acţiuni cu două sau mai multe obiecte sau prin joc simbolic, dobândirea de informaţii, dobândirea limbajului suplimentar, repetarea, dobândirea de concepte legate de caracteristicile lucrurilor, persoanelor sau evenimentelor, dezvoltarea competenţei de a citi, scrie, socoti, dobândirea deprinderilor complexe; c) să aplice cunoştinţele prin dezvoltarea concentrării, menţinerea atenţiei asupra unor acţiuni/sarcini pe o durată adecvată, dezvoltarea gândirii, exersarea cititului, scrisului, socotitului, identificarea de răspunsuri şi soluţii la întrebări sau situaţii din programul zilnic, selectarea unei opţiuni pentru luarea unei decizii şi ducerea la îndeplinire a acesteia.
 • aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să-şi dezvolte deprinderile zilnice de organizare, planificare şi finalizare a programului zilnic, pentru gestionarea timpului, pentru a face faţă stresului, situaţiilor de tensiune, urgenţă sau criză, pentru autocontrolul comportamentului şi exprimării emoţiilor adecvate, altele;
 • aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru comunicare prin mesaje verbale şi nonverbale, dezvoltarea limbajului mimico-gestual, dezvoltarea abilităţilor de a schimba idei/conversa, de a discuta cu una sau mai multe persoane, utilizarea instrumentelor de comunicare, altele;
 • aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru schimbarea poziţiei corpului, mutarea corpului dintr-un loc în altul, pentru mutarea sau manipularea obiectelor folosind mâna, degetele, braţul, alte părţi ale corpului, pentru deplasarea prin mers sau alte forme, deplasarea folosind echipamente sau mijloace de transport;
 • aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să-şi dezvolte deprinderile de autonomie personală/autoîngrijire, pentru învăţarea acţiunilor de spălat şi şters corpul sau părţile corpului, de îngrijit pielea, dinţii, părul, unghiile, nasul, de realizat toaleta intimă, de îmbrăcat/dezbrăcat, de mâncat/băut; activităţile cuprind totodată exerciţii de conştientizare privind alegerea îmbrăcăminţii şi încălţămintei în mod adecvat, ţinând cont de anotimp şi eveniment, de păstrare în ordine şi curăţenie a obiectelor personale, altele.
 • aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să înveţe cum să-şi păstreze igiena personală şi a spaţiului de locuit, importanţa menţinerii unei diete echilibrate şi a unei activităţi fizice zilnice, altele;
 • aplicarea de exerciţii de conştientizare pentru a înţelege pericolele ce pot ameninţa securitatea personală sau a altora, riscurile legate de situaţii care pot determina accidente, traumatisme sau leziuni, riscuri legate de consumul de alcool, droguri, infectarea cu infecţii cu transmitere sexuală, HIV/SIDA, altele;
 • aplicarea de tehnici şi exerciţii necesare pentru ca beneficiarii să-şi dezvolte deprinderi de autogospodărire prin prepararea şi servirea hranei, curăţenia spaţiului propriu, gestionarea deşeurilor, aranjarea îmbrăcămintei şi încălţămintei, îngrijirea dispozitivelor de sprijin (ochelari, lupe, scaun rulat, cadru de mers etc.), achiziţionarea de bunuri şi servicii şi altele;
 • aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să înveţe cunoaşterea diferitelor tipuri de relaţii, exersarea unor abilităţi sociale, acţiuni şi comportamente necesare pentru stabilirea de interacţiuni cu membrii familiei, alţi beneficiari, cu persoane cunoscute sau necunoscute, educaţie sexuală şi altele;
 • aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să facă faţă tranzacţiilor economice de bază (să utilizeze bani pentru a cumpăra produse), să gestioneze resurse proprii şi altele;
 • exerciţii pentru dezvoltarea abilităţilor educaţionale, a nivelului de educaţie şi altele.

Activităţile se desfăşoară la sediul centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabiliăți sau în spaţiu liber sau la domiciliul beneficiarilor, fiind susținute atăt de persoanlul de specialitate al centrului.

Activitatea de dezvoltare a abilităților lucrative asigură:

 • sprijin şi exerciţii pentru ca beneficiarii să-şi exerseze/consolideze cunoştinţele în vederea dezvoltării abilităţilor practice şi comportamentelor sociale necesare lucrului în grup, încadrării în muncă şi gestionării bugetului propriu;
 • sprijin pentru ca beneficiarii să-şi dezvolte nivelul de educaţie şi de formare profesională;
 • consiliere pre şi post angajare;
 • consiliere juridică;
 • organizarea de grupuri de suport, altele.

Activităţile se desfăşoară la sediul centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, fiind susținute de personalul de specialtate al centrului.

Activitatea de integrare, participare socială și civică asigură:

 • cunoaşterea mediului social;
 • stimularea/învăţarea unui comportament adecvat situaţiilor sociale;
 • implicarea în activităţi sportive, culturale, artistice desfăşurate în comunitate; participarea la acţiuni de recreere şi petrecere a timpului liber, la acţiuni de meşteşugărit;
 • vizite, altele.

Activităţile de integrare, participare socială și civică sunt desfășurate în cadrul centrului, în mediul familial, la domiciliul beneficiarului, în cadrul oraşului, în cadrul altor instituții/organizații de către personalul de specialitate al centrului.

Anexăm prezentele Regulamente şi Proceduri: