Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice

COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SFÂNTUL NICOLAE"

SERVICIUL CENTRU DE ZI

Identificarea serviciului social

Serviciul social “Centrul de zi pentru persoane vârstnice”, cod serviciu social 8810-CZ-V-II, este înființat prin Hotărâre a Consiliului Local nr. 54 din 26.08.2004, reorganizat prin H.C.L. 192/28.11.2017 – privind aprobarea unor măsuri de reorganizare a Complexului de servici pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” din Lugoj, str. Anișoara Odeanu, nr. 20 bis, licențiat conform Licenței de funcționare seria LF nr. 0010305/14.06.2021 și administrat de furnizorul Direcția de Asistenta Sociala Comunitara Lugoj, cu sediul in Lugoj, jud. Timiș , str. P-ta Victoriei nr.4., CUI 16817664.

Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane vârstnice” funcționează în temeiul Legii nr. 17/2000 – privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Standard minim de calitate conf Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, Anexa 6 -Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte – Modificată și înlocuită de Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2143 din 17.11.2022.

Scopul serviciului social

În Centrul de zi pentru persoane vârstnice se acorda servicii de asistență socială prin care se promovează conviețuirea persoanelor vârstnice, având ca obiectiv prioritar valorizarea și armonizarea factorului uman. Centrul de zi pentru persoane vârstnice are o capacitate de 50 locuri.

Scopul acordării serviciilor în Centrul de zi pentru persoane vârstnice este de a asigura beneficiarilor:
a) autonomie existențială conform standardelor de calitate.
b) menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice.
c) stimularea participării persoanelor vârstnice la viața socială.
d) facilitarea și încurajarea integrării/reintegrării în comunitate, inclusiv în familia persoanelor vârstnice.
e) supravegherea și îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate.
f) prevenirea și tratarea consecințele legate de procesul de îmbătrânire.
g) socializare si petrecere a timpului într-un mediu plăcut

Serviciile oferite în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice pentru sunt:

 1. Activități de socializare, consiliere relațională, juridică după caz, activități de comunicare cum ar fi:
  – sesiuni de dezbateri pe diferite teme prestabilite;
  – biblioteca cu lucrări oferite de către membri clubului;
  – consultarea și discutarea presei și a subiectelor de larg interes;
  – jocuri de societate – șah, table, cărți, rummy, etc.
  – activități propuse de membrii centrului
  – excursii la obiective turistice, culturale și de agrement;
  – discuții pe teme medicale;
  – cenaclu literar-artistic.
 2. Activități ocupaționale și recreative organizate în ateliere:
  – atelier muzical;
  – atelier de literatură;
  – atelier de artizanat;
  – atelier de croitorie;
  – atelier de jocuri de societate.
  – vizitarea diverselor obiective cultural- artistice
 3. Activități cu caracter festiv, precum:
  – aniversarea beneficiarilor;
  – excursii;
  – organizarea unor concursuri;
  – sărbătorirea în cadru festiv a unor evenimente cu caracter religios (Paste, Crăciun, etc);
  – comemorări;
Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în “Centrul de zi pentru persoane vârstnice” sunt persoane vârstnice, potrivit prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Înscrierea persoanelor vârstnice în Centru de zi poate fi efectuata daca vârstnicul se afla într-una dintre următoarele situații:
a) nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
b) nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;
c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
e) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile soci0medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) Cazurile sunt referite de Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj prin Serviciul de asistenta sociala specializata(TRIMITERE LA SPAS!) pe baza dosarului întocmit de solicitant. Dosarul cuprinde:
– cerere de admitere ;(FORMULAR REGASIT PE PAGINA SPAS)
– adeverința medicala privind starea de sănătate a solicitantului cu avizul medicului epidemiolog si al medicului neuro-psihiatru;
– fisa de evaluare socio-medicala (geriatrica)
– xerox-copii după actele de stare civilă;
– salon de pensie.
b) Acordarea/neacordarea dreptului se face prin Dispoziția primarului. Contractul de servicii se încheie între D.A.S.C. Lugoj și beneficiar
(3) Serviciile acordate in Centru de zi sunt gratuite
(4) Condiții de încetare a serviciilor
Încetarea/sistarea a serviciilor pe o anumită perioadă de timp se face:
– la cererea motivată a beneficiarului
– caz de deces al beneficiarului;
– în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat fata de ceilalți beneficiari sau fata de personalul centrului;
– când nu se mai respectă clauzele contractuale

Încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în ultimele două situații menționate mai sus se realizează de conducătorul centrului/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului consultativ al centrului sau, în lipsa acestuia, cu acordul unei comisii formate din conducătorul centrului/furnizorului, 2 reprezentanți ai personalului, responsabilul de caz și 2 reprezentanți ai beneficiarilor.

Formulare
Activități în cadrul Centrului de Zi

SERVICIUL CENTRU REZIDENȚIAL

Identificarea serviciului social

Serviciul social ,, Centru rezidențial pentru persoane vârstnice ,, din Lugoj, str. Anișoara Odeanu, nr. 20 bis, cod serviciu social 8730 CR-V-I înființat prin H.C.L.30/28.02.2008 și reorganizat prin H.C.L. 192/28.11.2017-privind aprobarea unor măsuri de reorganizare a Complexului de servici pentru persoane vârstnice,,Sf. Nicolae”, licențiat conform Licenței de funcționare seria LF nr.0010306/14.06.2021 și administrat de furnizorul Direcția de Asistenta Sociala Comunitara Lugoj, cu sediul in Lugoj, jud. Timiș , str. P-ta Victoriei nr.4, CUI 16817664.

Serviciul social ” Centru rezidențial pentru persoane vârstnice” funcționează în temeiul Legii nr. 17/2000 -privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale .Anexa 1 – Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice

Prezentarea instituției

Centru rezidențial pentru persoane vârstnice este o instituție de asistenta socială în care se promovează valorizarea factorului uman.

Obiectivul prioritar stabilit in instituție este îngrijirea , asistenta sociala si medicala a persoanelor varstnice aflate in risc de abandon si in imposibilitate de a se îngriji la domiciliu, din motive sociale sau de sănătate.

Centru rezidențial pentru persoane vârstnice are o capacitate de 20 locuri.

Aprobările de acordare a dreptului la servicii în Centru rezidențial pentru persoane vârstnice se efectuează de către Direcția de Asistenta Socială Comunitară Lugoj, pe baza dosarului întocmit de solicitant.

Beneficiarii serviciilor din cadrul căminului, sunt persoane vârstnice care:

– nu se pot autogospodări;
– necesită îngrijire care nu poate fi asigurată la domiciliu;
– sunt lipsiţi de sustinători legali;
– nu au locuinţă;
– nu prezintă boli infectocontagioase sau psihice;
– sunt deplasabile şi se pot autoservi;
– sunt marginalizate;
– prezintă stari conflictuale în familie.
– locuiesc pe raza municipiului Lugoj, Tapia , Maguri.

Misiunea Centrului rezidential pentru persoane vârstnice este:

– prevenirea degradării şi întretinerea psiho-fizică;
– diversificarea serviciilor sociale;
– îmbunătăţirea metodelor de conducere şi de finanţare;
– crearea unei bănci de date şi a fondului documentar cu privire la asistaţi;
– responsabilizarea competenţelor;
– dotarea şi modernizarea capacităţilor existente.

Nevoile beneficiarilor

– nevoia de protecţie afectivă;
– nevoia de a fi util;
– nevoia de activitate;
– nevoia de recunoaştere socială;
– nevoia de manifestare a :
– experienţei;
– autorităţii;
– nevoia de a nu fi judecat;
– nevoia de a interacţiona şi de a stabili relaţii sociale;
– nevoia de protecţie socială

Personalul de specialitate si cel administrativ din Centru rezidential pentru persoane vârstnice , contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale beneficiarilor prin:
– crearea atmosferei familiale în cămin pentru asigurarea protecţiei socio-afective a beneficiarilor;
– prevenirea şi diminuarea simptomelor de instituţionalizare;
– conştientizarea mentalităţilor cu privire la varsta a III-a şi impactul negativ asupra imaginii vârstnicului;
– valorizarea şi împărţirea experientei in grupuri de asistaţi de diferite vârste;
– cultivarea şi armonizarea relaţiei asistat-salariat având la baza sentimente de:- stimă-prietenie-respect reciproc-solicitudine;
– asigurarea unei bătrâneţi demne şi sigure celor vârstnici,recompensând efortul depus de-a lungul vieţii active.
– deplasări în interesul privat al asistaţilor cu autoturismul unitatii;
– posibilitatea de a-şi alege meniul prin bucătăria proprie;
– contact cu mass-media (presa,TV), s.a.

Persoanele asistate în cămin beneficiază de 3 mese principale pe zi şi o gustare , asigurând caloriile necesare în limita alocaţiei zilnice de hrană stabilita prin lege 22lei/zi/persoana.Datorită unui management eficient s-au contractat sponsorizări ,cu ajutorul cărora masa zilnică este imbogăţită.

Asistaţilor li se asigură imbrăcăminte şi obiecte în baza legii dar ei folosesc cu precădere îmbracămintea lor personală.Spălarea obiectelor de îmbrăcăminte se efectuează de către unitate.

Personalul de îngrijire asigură ajutor la igiena asistatului, iar materialele asigurate pentru igiena personală sunt asigurate de către unitate,conform necesităţilor.

 1. Descrierea activităţilor desfăşurate şi a metodologiilor de lucru utilizate
  Principalele sectoare de activitate din cămin sunt:
  Sector administrativ : sef centru, magaziner, bucatar, paza
 2. Sector social:-asistent social,
 3. Sector de asistenta medico-sanitara: asistent medical, infirmier,

În centru, varstnicii beneficiază de servicii de îngrijire completă, servicii medicale, îngrijiri paleative, socializare şi petrecere a timpului liber.

În acordarea serviciilor sociale se parcurg următoarele etape: preluarea cazurilor; evaluarea iniţiala a persoanei vârstnice; elaborarea planului de asistenţă şi îngrijire; evaluarea complexă a situaţiei persoanei vârstnice; reevaluarea situaţiei persoanei vârstnice; evaluarea opiniei beneficiarilor.

Cazurile sunt referite de D.A.S.C pe baza dosarului întocmit de solicitant.
Dosarul cuprinde:

– cerere de internare;
– adeverința medicală privind starea de sănătate a solicitantului cu avizul medicului epidemiolog și al medicului neuro-psihiatru;
– fișa de evaluare socio-medicala (geriatrică)
– declarație notarială că nu este beneficiar al unui contract / convecție cu clauză de întreținere
– declarație ca nu are rude obligate la întreținere potrivit Codului familiei.
– adeverința de la organul fiscal privind veniturile;
– copii după actele de stare civilă , talon de pensie.
Stabilirea termenilor contractului de servicii se realizează cu beneficiarii după identificarea serviciilor ce vor fi oferite.
Asistența medicală ambulatorie presupune consultații medicale la cerere ,măsurarea tensiunii arteriale ,administrarea de medicamente, coliruri, soluții injectabile ,recomandări pentru examinări medicale paraclinice , sprijin pentru procurarea de medicamente în baza rețetelor compensate .
Asistență medicală curativă presupune urmărirea și tratarea afecțiunilor cronice și intercurente ale asistaților prin administrarea promptă de tratament specializat și supravegheat din rezerva farmaceutică a cabinetului medical ,iar pentru afecțiunile cronice se face o urmărire clinică periodică, cu programări la control de specialitate și urmărirea continuității și corectitudinii tratamentului.
În acest sens se efectuează zilnic vizitarea bolnavilor cronici imobilizați la pat cu monitorizarea funcțiilor vitale(tensiune, puls) și ajustarea tratamentului sau internarea în funcție de caz .
Asistență medicală profilactică presupune terapii medicamentoase de profilaxie astfel: anual se efectuează vaccinarea cu vaccin antigripal a tuturor asistaților .
Tot ca atitudini profilactice sunt considerate și recomandările din dieta hiposodată, hipolipemică în prevenirea afecțiunilor cardio-vasculare și efectuarea unui examen clinic și paraclinic complet, anual ,al fiecărui asistat.
Activitatea de îngrijire este asigurată de personalul sanitar auxiliar care asigură starea de igienă personală a asistaților (curățenia corpului ,schimbarea lenjeriei proprii cât și a lenjeriei de pat, curățenia încăperilor etc.
Asistența paliativă se adresează asistaților aflați în stadiul terminal cu afecțiuni cronice sau incurabile ,foarte în vârstă, imobilizați la pat care sunt dependenți în totalitate de îngrijire ,care sa prevină sau să întârzie instalarea complicațiilor.
Îngrijirea paliativă presupune asigurarea demnității umane, asigurarea unei calități a vieții acceptabile ,diminuarea durerii ,asigurarea unui confort psihic și religios.
În colaborare cu asistentul social și cel medical se stimulează participarea aparținătorilor la îngrijirile terminale ,prin participarea efectivă sau prin consiliere.
La deces, vârstnicul beneficiază de serviciul religios de înmormântare prin grija instituției și a aparținătorilor după caz, respectându-se ritualul religios în funcție de dorința beneficiarului.
Consilierea reprezintă unul dintre principalele mijloace de asigurare a legăturii între personalul specializat în furnizarea de servicii sociale și vârstnicul asistat.
Personalul implicat în procesul de îngrijire al vârstnicilor acordă sprijin emoțional vârstnicilor instituționalizați care trăiesc experiențe noi: separarea de familie, separarea de grupul de prieteni sau cunoscuți, accentuarea sentimentului singurătății ,agravarea unor afecțiuni sau pierderea partenerului de viață.
Consilierea are drept scop să ajute vârstnicul asistat să devină independent, să-l sprijine în procesul de dezvoltare personală și de rezolvare a problemelor cu care se confruntă ținând seama de valorile și așteptările acestuia.
Pentru diversificarea și îmbunătățirea calității vieții ,persoanele vârstnice asistate desfășoară o serie de activități de petrecere a timpului liber: vizionări TV, jocuri de societate (șah, table, rummy) citirea presei, audiții muzicale și discuții în grup.
În Centru rezidențial, persoanele vârstnice beneficiază de o bibliotecă cu peste 1300 volume) ,de un spațiu de gimnastică pentru menținerea tonusului și a sănătății .
Vârstnicii asistați în cămin beneficiază de serviciile unui preot, delegat să asigure asistența spirituală .Serviciile religioase care se desfășoară cu regularitate si au crescut în mod simțitor nivelul satisfacției individuale și colective în rândul beneficiarilor.
În virtutea prevederilor Regulamentului intern ,vârstnicii se bucură în cămin de permis de liberă trecere si program permanent de vizitare .
Există o permanentă preocupare a administrației căminului cu privire la activitatea de ergoterapie .
Beneficiarii sunt implicați în activitățile desfășurate prin diferite modalități ,prin consultare directă și prin intermediul unor proceduri specifice pentru a creste nivelul de atractivitate al activităților desfășurate, prin motivarea beneficiarilor în exprimarea propunerilor și materializarea lor.
Periodic, sunt aplicate seturi de indicatori specifici de control periodic al calității serviciului, cum ar fi: analizarea rezultatelor aplicării acestora și stabilirea corecțiilor necesare creșterii calității serviciilor, control al gradului de satisfacție a beneficiarilor, prin aplicarea unor proceduri specifice (aplicarea de chestionare, feed-back continuu prin intermediul „cutiei cu probleme” a șefului de centru ,unde atât asistații cât și personalul pot depune sesizări de probleme, propuneri de rezolvare etc. legate de probleme colective/individuale ale căminului și adunări periodice cu beneficiarii)

Formulare
Imagini din cadrul Centrului Rezidential