Formulare și Acte necesare

Formulare și Acte necesare

Seviciu Beneficii Sociale

Acte necesare la depunerea dosarului pentru Obținerea Indemnizației Creștere Copil (ICC)
Acte necesare în vederea Obținerii Stimulentului de Inserție (după ICC):
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de ajutor social în conformitate cu Legea nr. 416/2001, modificată și completată

1. Acte privind componența familiei (original) buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor români;

 • BI/CI/CP – pentru ambii părinţi şi pentru toţi copii din familie care au carte de identitate, cu domiciliul stabil/flotant în municipiul Lugoj, respectiv satele aparținătoare Tapia și Măguri (original);
  – pașaport sau, după caz, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, cartea de rezidență, cartea de rezidență permanentă, eliberate de autoritățile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor străini sau apatrizi;
  – certificatele de naștere ale copiilor;
  – cerificatul de căsătorie;
  – hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
  – actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
  – acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreținere;
  – adeverință eliberată de unitatea de învățământ (pentru elevi și studenți);
  – alte acte doveditoare privind componența familiei.

2. Adeverință eliberată de Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru persoanele apte de muncă (au vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită de lege pentru pensionare, nu urmează o formă de învățământ cursuri de zi prevăzute de lege, au starea de sănătate, capacitatea fizică și psihică care le fac apte pentru prestarea unei munci).

Nu prezintă adeverință persoana care:
– asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 7 ani sau, până la 18 ani în cazul copilului cu handicap mediu, dovedit prin certificate eliberat de Comisia de Expertiză a-Persoanelor cu Handicap Minori;
– asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a uneia sau mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia de Expertiză a Persoanelor cu Handicap Adulți;
– prezintă certificat medical eliberat de medicul specialist (maxim 3 certificate medicale într-un an calendaristic);
– prezintă certificat medical, eliberat de Casa Județeană de Pensii – Serviciul expertiză . medicală și recuperare a capacității de muncă;
– participă la un program de pregătire profesională;
– este încadrată în muncă;
– urmează o fonnă de învățământ, cursuri de zi, în condițiile legii;
– îndeplinește condițiile legale de pensionare;
– este adultă și a cărei incapacitate fizică și psihică este dovedită cu acte eliberate în condițiile legii.

3. Acte privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii
– adeverință eliberată de Administrația financiară cu privire la veniturile realizate, supuse impozitului pe venit
– adeverință privind salariul (de. orice fel);
– talon pensie / extras de cont / decizie de pensioanare;
– mandat poștal / extras de cont / decizie pentru alocații, indemnizații și stimulente;
– adeverințe burse pentru elevi și studenți (cu excepția burselor de studiu și a burselor sociale,
precum și sprijinului financiar prevăzut de HG .1488/ 2004).

4. Acte doveditoare privind locuința
– contract locuință / contract închiriere / comodat;
– declarație privind situația locativă (în cazul persoanelor fără locuință).

Acte necesare pentru întocmirea dosarului cu privire la acordarea Alocației pentru Susținerea Familiei conform Legii 277/2010
 1. Cerere – Declarație pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;
 2. B.I / C.I./ C.I.P pentru adulți și copii cu vârsta peste 14 ani, în original;
 3. Certificatul de naștere pentru ceilalți membri minori ai familiei, în original;
 4. Certificatul de căsătorie în original; în caz de divorț se va prezenta sentința de divorț și sentința de pensie alimentară pentru minori; sentința de plasament / încredințare în original;
 5. Hotărârea definitivă de încuviințare a adopției de încredințare, plasament familial al minorului, potrivit legii;
 6. Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 7. Certificatul de încadrare în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav (în gradul I sau II de invaliditate) pentru persoanele aflate în întreținere;
 8. Adeverință din care să rezulte că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învățământ;
 9. Hotărârea judecătorească prin care soțul / soția este declarat / declarată dispărut / dispărută;
 10. Adeverința de venit privind salariul net și valoarea tichetelor de masă din luna anterioară depunerii cererii;
 11. Cupoane pensii, indemnizații, ajutoare de șomaj;
 12. Cupoanele pentru alocațiile de întreținere la copiii încredințați sau dați în plasament, dacă este cazul;
 13. Contract de muncă pentru persoanele care realizează venituri în străinătate;
 14. Adeverința din care să rezulte dacă deține sau nu teren agricol, eliberată de Primăria Municipiului Lugoj, cam. 7 (parter );
 15. Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale pentru teren, imobile și autoturisme, cam. 2 ( parter);
 16. Adeverință eliberată de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activități autorizate;
 17. Adeverință din care să rezulte că membrii familiei, de vârstă școlară urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii, cursuri de zi ( eleîn sau studenți), cu specificația dacă aceștia repetă sau nu anul școlar, numărul de absențe nemotivate înregistrate;
 18. Contract de locuință;
 19. Declarația pe proprie răspundere privind veniturile ocazionale;
 20. Consimțământ prelucrare date cu caracter personal;
 21. Alte acte doveditoare (după caz).
Acte necesare la depunerea dosarului pentru Obținerea Trusoului Nou - Născut
Acte necesare pentru întocmirea dosarului cu privire la acordarea Tichetelor Sociale pentru Mese Calde
 1. Cerere – declarație pe propria răspundere a beneficiarului sau a reprezentantului legal;
 2. B.I / C.I. în original;
 3. Certificatul de naștere pentru toți membrii familiei, în original;
 4. Certificatul de căsătorie în original;
  – în caz de divorț se va prezenta sentința de divorț și sentința de pensie alimentară pentru minori;
  – sentința de plasament / încredințare în original și copie xerox ( după caz );
 5. Documentele prevăzute în cerere la codul de venit corespunzător;
 6. Adeverința de venit privind salariu net și valoarea tichetelor de masă din luna anterioară depunerii cererii;
 7. Adeverință din care să rezulte că membrii familiei, de vârstă școlară urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii, cursuri de zi ( elevi sau studenți);
 8. Cupoanele pentru alocațiile de întreținere la copiii încredințați sau dați în plasament, dacă este cazul;
 9. Contract de locuință;
 10. Alte acte doveditoare (după caz)
 11. Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si luare la cunostiinta (descarcă aici).
Acte necesare pentru Obținerea Ajutorului pentru Încălzirea Locuinței
Model completare cerere-declaratie pe proprie raspundere-ajutoare de incalzire, accesați:
Alocația de stat pentru copii

1. Legislație:

 • Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G.Nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii.

2. Beneficiari:

Alocația de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:
a) 631 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
b) 256 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional;
c) 631 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copiilor cu handicap.

3. Acte necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copil:

Reprezentantul legal (solicitantul) trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa obligatoriu în municipiul Braşov.

Alte acte necesare, după caz:

 • Certificat de încadrare într-un grad de handicap al copilului (original);
 • Declarație pe propria răspundere – formular tip în care mama copilului va scrie în faţa funcţionarului următorul text: “sunt de acord ca tatăl copilului să beneficieze de alocaţia de stat pentru copilul (nume și prenume)” (descarcă aici);
 • Confirmarea de transfer eliberată de AJPIS din judeţul de unde se face transferul alocaţiei de stat pentru copii;
 • Atestat – asistent maternal profesionist eliberat de Comisia pentru Protecţia Copilului (original);
 • Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului şi repartiţia aferentă / Sentinţa Civilă privind măsura de ocrotire a copilului, eliberată de Tribunalul pentru Minori (original);
 • Dispoziţia de plasament în regim de urgenţă a copilului la asistentul maternal (original);
 • Hotărârea Judecătorească privind stabilirea curatelei/tutelei asupra copilului (original);
 • Certificat de deces/Sentinţă civilă de divorţ (original);
 • Dovadă eliberată de Autoritatea Tutelară privind stabilirea reprezentantului legal al copilului/ancheta socială (în situația în care părinții sunt necăsătoriți sau unul dintre părinții este minor) (original).

Pentru copiii născuți într-un stat din Uniunea Europeană altul decât România/părinți lucrători migranți:

Serviciul Buget Contabilitate

Formulare necesare

Serviciul Autoritate Tutelară și Protecția Copilului

În vederea evaluării complexe și încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap/acces la servicii abilitare și reabilitare
În vederea evaluării complexe și orientării școlare a /preșcolare a copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale/copiilor cu cerințe educaționale speciale
I. În vederea delegării autorității părintești
PĂRINȚI
 • declarație;
 • carte de identitate;
 • sentința divort – dupa caz.
COPIL
 • declarației doar in cazul copiilor in varsta de peste 10 anii;
 • certificat de naștere.
PERSOANA ÎN GRIJA CĂREIA RĂMÂNE COPILUL
 • declarație;
 • carte de identitate;
 • adeverința medicala din care sa rezulte ca este apt sa ingrijeasca un copil si ca nu este in evidenta cu boli infecto-contagioase si psihice(de la medicul de familie);
 • cazier juridic;
 • nr. telefon.

Serviciul Asistență Socială Specializată

Protecția Persoanelor cu Handicap
a. Întocmirea de anchete sociale pentru persoane cu dizabilități, în vederea obținerii certificatului de încadrare în grad de handicap

Întocmirea de anchete sociale pentru persoanele cu dizabilități în vederea internării într- un Centru Rezidențial pentru persoane cu dizabilități

c. Întocmirea de anchete sociale pentru persoanele cu dizabilități în vederea acordării dreptului de a frecventa Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
d. Acte legitimație de transport urban în comun

e. Acte legitimație – card de parcare

f. Acte rovinietă;

 • Cerere tip (se completează în momentul depunerii documentaţiei);
  – persoana cu handicap proprietară a autoturismului → Anexa 1 
  – însotitorul persoanei cu handicap proprietar al autoturismlui → Anexa 2
  – asistentul personal proprietar al autoturismului →Anexa 3
 • Cartea de identitate/buletin (al proprietarului autoturismului)
 • Copie Certificat de înmatriculare al vehiculului (talon);
 • Copie certificate de încadrare în grad de handicap.
g. Restituire drepturi banesti
Indemnizaţie lunară/Buget personal complementar lunar – persoane adulte cu handicap
Notă : Cererile depuse fără toate actele doveditoare sau incomplete, nu vor fi soluționate.
Protecția Persoanelor Vârstnice

Serviciul Social “Îngrijirea La Domiciliu A Persoanelor Vârstnice”

Serviciul Social “Îngrijirea La Domiciliu A Persoanelor Cu Dizabilități Prin Asistent Personal”

Întocmirea de anchete sociale pentru persoane cu handicap grav în vederea angajării asistentului personal al persoanei cu handicap grav conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare

Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

Centrul de Zi pentru Copii aflați în Situații de Risc de Separare de Părinți – Măguri

Acte necesare

 • Cerere de înscriere în Centrul de Zi a copilului;
 • Copii xerox după actele de stare civilă a familiei;
 • Adeverinţe de venit ( contract, talon pensie, şomaj, etc după caz);
 • Adeverinţe de sănătate pentru copilul în cauză eliberată de medicul de familie, pentru frecventarea colectivităţii;
 • Alte documente relevante pentru situaţia familiei ( sentinţe divorţ sau încredinţare a copilului în cauză; sentințe de delegare a autorității părintești, hotărâri CPC Timiş; etc);
 • Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice în cazul în care solicitantul nu realizează venituri;
 • Adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de beneficiar.

Dosarul cu actele necesare va fi înregistrat în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj – Serviciul Autoritate Tutelară – Protecţia Copilului.

Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc

Acte necesare

 • Cerere de înscriere în Centrul de Zi a copilului;
 • Copii xerox după actele de stare civilă a familiei;
 • Adeverinţe de venit ( contract, talon pensie, şomaj, etc după caz);
 • Adeverinţe de sănătate pentru copilul în cauză eliberată de medicul de familie, pentru frecventarea colectivităţii;
 • Alte documente relevante pentru situaţia familiei ( sentinţe divorţ sau încredinţare a copilului în cauză; sentințe de delegare a autorității părintești, hotărâri CPC Timiş; etc);
 • Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice în cazul în care solicitantul nu realizează venituri;
 • Adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de beneficiar.

Dosarul cu actele necesare va fi înregistrat în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj – Serviciul Autoritate Tutelară – Protecţia Copilului.