Serviciul Autoritate Tutelară și Protecția Copilului

Serviciul Autoritate Tutelară și Protecția Copilului

SCOPUL SERVICIULUI
Protecția și promovarea drepturilor copilului, prin întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi, precum și pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și prevenirea violenței în familie, identificând și evaluând situațiile care impun acordarea de servicii în vederea prevenirii situațiilor anterior amintite.

ATRIBUȚIILE SERVICIULUI AUTORITATE TUTELARĂ - PROTECȚIA COPILULUI

 • întocmirea anchetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • numirea la solicitarea notarului public, curatorul special care să reprezinte/asiste minorul, persoana având măsură de protecție specială la încheierea actelor de dispoziție sau la dezbaterea succesorală în conformitate cu prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil republicată;
 • verificarea și întocmirea anchetelor sociale solicitate de către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Institutului Național de Medicină Legală, unități sanitare, organe de poliție, etc, în situațiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;
 • elaborarea anchetelor sociale la solicitarea instanțelor judecătorești, cu opiniere în vederea stabilirii domiciliului minorilor în cazuri de desfacere a căsătoriei, stabilirea programului de vizitare, exercitarea autorității părintești, stabilirea pensiei de întreținere, stabilirea de legături personale sau tăgadă de paternitate;
 • elaborarea anchetelor sociale la solicitarea notarilor publici, cu privire la desfacerea căsătoriei prin procedură notarială;
 • consilierea părților aflate în procese de desfacere a căsătoriei;
 • elaborarea referatelor și a anchetelor sociale privind modul în care reprezentanții legali își îndeplinesc îndatoririle cu privire la persoana copilului minor;
 • asigurarea asistenței juridice cetățenilor pe probleme ce constituie obiectul de activitate al serviciului;
 • efectuarea anchetelor sociale la solicitarea instanței de tutelă, cu privire la instituirea tutelei sau curatelei;
 • întocmirea proceselor verbale de inventariere a bunurilor persoanelor pentru care s-a dispus tutela;
 • efectuarea verificărilor ce se impun, la solicitarea instanței de tutelă, cu privire la numirea ori înlocuirea tutorilor/curatorilor;
 • verificarea pe teren, întocmirea și comunicarea către instanța de tutelă a referate lor și anchetelor sociale privind modul în care tutorele a îngrijit de persoana interzisului și a administrat bunurile și veniturile acestuia;
 • rezolvarea solicitărilor instanțelor de judecată, unităților sanitare, organelor de poliție etc, cu privire la problemele ce țin de natura serviciului;
 • asistarea minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani, în cazul săvârșirii unor infracțiuni, dacă organul de cercetare penală consideră necesar;
 • întocmirea referatelor și dispozițiilor cu privire la numirea curatorilor speciali în vederea reprezentării sau asistării minorilor sau a persoanelor puse sub interdicție ce au numit un tutore ori curator, în diverse proceduri notariale, conform cadrului legal actual;
 • consilierea și asistarea persoanei vârstnice la cererea acesteia sau din oficiu, după caz, în vederea încheierii oricărui act translativ de proprietate, având ca obiect bunuri proprii, în scopul întreținerii și îngrijirii sale;
 • îndeplinirea oricăror altor atribuții prevăzute de lege, sau stabilite prin dispoziția expresă a directorului general, care prin natura lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului.
 • întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi, precum și pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și prevenirea violenței în familie, identificând și evaluând situațiile care impun acordarea de servicii, concretizată prin întocmirea planului de servicii pe care îl supune spre aprobare primarului municipiului;
 • atribuții privind aplicarea managementului de caz în domeniul drepturilor copilului;
 • elaborarea rapoartelor trimestriale de monitorizare privind minorii cărora li s-au acordat beneficii sociale în baza ordinului nr.1733/2015 privind aprobarea procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament;
 • identificarea și monitorizarea copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;
 • realizarea demersurilor necesare delegării autorității părintești de către instanța de judecată;
 • elaborarea anchetelor sociale, a factorilor de mediu, precum și a rapoartelor de monitorizare a copiilor cu dizabilități;
 • elaborarea anchetelor sociale a copiilor cu cerințe educaționale speciale;
 • sesizarea DGASPC Timiș în caz de suspiciune asupra unui caz de abuz, neglijare sau rele tratamente aplicate minorilor;
 • colaborarea și transmiterea autorităților publice cu responsabilități în domeniu, a informațiilor/documentelor solicitate;
 • prevenirea absenteismului școlar, a abandonului școlar și a excluziunii sociale a minorilor;
 • aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și a comportamentului delincvent;
 • elaborarea și monitorizarea planului de servicii pentru minorele care au dat naștere la un copil;
 • urmărirea evoluției dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familie sa;
 • verificarea potențialului de reintegrare a copilului în familia sa naturală;
 • identificarea și evaluarea situațiilor care impun acordarea de servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
 • consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • monitorizarea și analizarea situației copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante, în baza unei fișe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice;
 • verificarea în teren și întocmirea anchetelor sociale și alte documente/demersuri specifice domeniului de activitate;
 • îndosarierea, conform normelor în vigoare a documentelor existente în birou în vederea arhivării acestora.
BENEFICIARII SERVICIULUI
 • copii aflați în situații de risc iminent;
 • copii aflați în situații de risc de separare de părinți;
 • copii care au avut o măsură de protecție specială și ulterior au fost reintegrați în familie;
 • familiile cu copii ai căror drepturi sunt încălcate;
 • copii predispuși abandonului școlar, care se confruntă cu probleme de ordinul absenteismului școlar ori risc de excluziune socială;
 • copii aflați în situație de risc de abuz , neglijare sau exploatare;
 • copii care se confruntă cu violență în familie, precum și familia acestora;
 • familiile predispuse apariției fenomenului violenței în familie;
 • mamele minore sau aflate în risc de părăsire a nou-născutului;
 • persoanele vârstnice cu măsură de protecție specială;
 • copii încadrați în grad de dizabilitate sau cu cerințe educaționale speciale;
 • minorii ce săvârșesc fapte ce constituie infracțiuni prevăzute de lege;
 • minorii care solicită în instanță dispensă de vârstă în vederea încheierii căsătoriei;
 • persoane cu acțiuni de divorț pe rolul instanțelor de judecată;
 • persoane aflate în situație de divorț, prin procedură notarială.
SERVICII
 • Informare, sprijin, îndrumare, responsabilizare, monitorizare , consiliere juridică.

FORMULARE NECESARE

I. În vederea delegării autorității părintești

PĂRINȚI
 • declarație;
 • carte de identitate;
 • sentința divort – dupa caz.
COPIL
 • declarației doar in cazul copiilor in varsta de peste 10 anii;
 • certificat de naștere.
PERSOANA ÎN GRIJA CĂREIA RĂMÂNE COPILUL
 • declarație;
 • carte de identitate;
 • adeverința medicala din care sa rezulte ca este apt sa ingrijeasca un copil si ca nu este in evidenta cu boli infecto-contagioase si psihice(de la medicul de familie);
 • cazier juridic;
 • nr. telefon.

II. În vederea evaluării complexe și orientării școlare a /preșcolare a copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale/copiilor cu cerințe educaționale speciale

III. În vederea evaluării complexe și încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap/acces la servicii abilitare și reabilitare

PARTENERIATE
 • Unitățile preșcolare de pe raza teritorial-administrativă a municipiului;
 • Unitățile școlare gimnaziale de pe raza teritorial-administrativă a municipiului;
 • Unitățile școlare liceale de pe raza teritorial-administrativă a municipiului Lugoj;
 • Spitalul Municipal„ Teodor Andrei” Lugoj;
 • Cabinetele medicale de familie de pe zara teritorial administrativă a municipiului;
 • Protopopiatul Ortodox Lugoj;
 • Creșa Lugoj.