Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc

Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc

Cod serviciu social - 8891-CZ-C-II
Programul centrului de zi în perioada activității școlare
Luni 10:00 - 18:00
Marți 10:00 - 18:00
Miercuri 10:00 - 18:00
Joi 10:00 - 18:00
Vineri 10:00 - 18:00
Programul centrului de zi în perioada vacanțelor școlare
Luni 09:00 - 17:00
Marți 09:00 - 17:00
Miercuri 09:00 - 17:00
Joi 09:00 - 17:00
Vineri 09:00 - 17:00
PARTENERIATE: Creșa Lugoj
SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

Scopul serviciului social de zi ” Centru de zi pentru copiii aflați în situații de risc” din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Lugoj este asigurarea pe timpul zilei de activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, formarea deprinderilor de viață independentă, consiliere, orientare școlară pentru copii, precum și activități de sprijin, consiliere și educare pentru părinți sau reprezentanți legali/convenționali, în vederea menținerii, refacerii și dezvoltării capacităților copilului și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

Scopul activităților centrului este acela de a susține cu servicii complementare a eforturilor și a demersurilor familiilor cu copii, aflate în dificultate, în vederea răspunderii adecvat exigențelor și nevoilor individuale al fiecărui copil în contextul său socio-familial, precum și responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești.

ATRIBUȚIILE CENTRULUI DE ZI
 • respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 • protejarea și promovarea drepturilor copilului în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament;
 • promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
 • asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;
 • responsabilizarea membrilor familiei cu privire la exercitarea drepturilor și îndatoririlor ce le revin,
 • primordialitatea responsabilității familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială a copilului și implicarea directă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 • evaluarea inițială și recomandarea potențialilor beneficiari ai centrului;
 • elaborarea Programului Personalizat de Intervenție pentru fiecare beneficiar în parte și monitorizarea acestuia trimestrial;
 • organizarea Programelor Educative pentru beneficiarii indirecți ai centrului;
 • elaborarea Fișei de servicii pentru fiecare beneficiar în parte;
 • întocmirea Programului Individualde viață pentru fiecare beneficiar în parte;
 • clarificarea situației juridico-administrativă a familiei beneficiarului;
 • elaborarea Programului educațional săptămânal, a programului de activități recreative și de socializare pentru beneficiari, ținând cont de nevoile identificate, preferințele și particularitățile fiecărui beneficiar în parte;
 • întocmirea în conformitate cu standardele minime obligatorii pentru centrele de zi a programului zilnic de activități;
 • supravegherea îndeaproape și evaluarea periodică a programului și a evoluției beneficiarilor;
 • organizarea Programelor de educare a beneficiarilor indirecți;
 • elaborarea anchetelor sociale în vederea admiterii în cadrul centrului pentru fiecare potențial beneficiar în parte;
 • elaborarea referatelor, a Dispoziției primarului și a Planului de servicii pentru fiecare beneficiar în parte;
 • elaborarea dispoziției primarului cu privire la acordarea sau încetarea serviciilor sociale pentru fiecare beneficiar în parte;
 • elaborarea contractelor de servicii pentru fiecare beneficiar în parte;
 • întocmirea fișelor de întâlnire, informări, procese-verbale, comunicări, corespondență etc;
 • activități privind sprijinul, informarea și consilierea beneficiarilor;
 • acordarea suportului beneficiarilor în vederea realizării temelor școlare;
 • elaborarea materialelor și susținerea acestora cu caracter lunar a ”Orei de sănătate”;
 • redactarea și reactualizarea semestrial a registrului de riscuri a centrului;
 • organizarea activităților de recreere și socializare.
SERVICII
 • asigurarea alimentației corespunzătoare vârstei beneficiarilor pe perioada frecventării centrului;
 • activități de îngrijire și educație;
 • consiliere și orientare școlară;
 • activități de sprijin, consiliere și educare pentru părinți sau reprezentanți legali ai copilului;
 • recreere-socializare;
 • formarea deprinderilor de viață independentă;
 • paza și securitatea beneficiarilor;
 • transportul beneficiarilorș
 • asigurarea unei mese calde zilnice, respectiv masa prânzului, în perioada desfășurării cursurilor școlare, iar pe parcursul vacanțelor școlare oferirea micului dejun și a prânzului pentru beneficiarii centrului.
BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE

Beneficiari direcţi – copiii preșcolari și cei de vârstă școlară mică, cu vârste cuprinse între 3 și 11 ani, aflați în situație de risc de separare de familia lor.

Beneficiarii indirecţi – familiile de provenienţă ale acestora sau reprezentanţii legali.

Acte necesare înscriere

 • cerere de înscriere
 • copii xerox acte de stare civilă a familiei
 • adeverință de venit a reprezentanților legali
 • adeverință eliberată de unitatea de învățământ frecventată de potențialul beneficiar
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie, în vederea frecventării colectivității pentru copilul în cauză
 • alte documente care sunt relevante pentru situația minorului ( sentință divorț, hotărâri ale Comisiei pentru Protecția Copilului privind copilul în cauză, sentință de delegare a autorității părintești etc;
 • adeverință de la Administrația Finanțelor Publice în cazul în care solicitantul nu realizează venituri

Dosarul cu documentele necesare va fi înregistrat în cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Lugoj – Serviciul Autoritate Tutelară – Protecția Copilului.

Criterii de eligibilitate
 • Copiii şcolari aflaţi în situaţie de risc de separare de familia lor, conform Legii nr.272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Copiii care prin adeverinţă medicală dovedesc că nu suferă de boli cronice, psihice grave sau handicapuri severe şi pot frecventa colectivitatea.