Compatiment Resurse Umane Salarizare

Compatiment Resurse Umane Salarizare

Obiectivul principal al compartimentului resurse umane salarizare:
Gestionarea eficientă a activităţii de resurse umane în conformitate cu prevederile legale.

Atribuţii specifice:

 • Ofera informatii celor interesati de intocmirea dosarelor de angajare ca asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, urmareste in vederea angajarii acestora efectuarea anchetelor sociale de catre Serviciul Asistență Socială Specializată,
 • Valorificarea eficientă a potenţialului şi a capacităţii resursei umane;
 • Adaptarea politicii de resurse umane la obiectivele şi sarcinile D.A.S.C. Lugoj,
 • Verifica eliberarea de catre DGASPC Timiș a acordului de angajare a asistentului personal.
 • Elibereaza formularele tip privind actele prevăzute de lege pentru angajare, verifică modul de completare a actelor de către solicitantul angajarii ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav,
 • Intocmeste statul de functii, organigrama si Regulamentul de Ordine Interioară ale institutiei, care sunt supuse aprobării Consiliului Local al municipiului Lugoj.
 • Colaboreaza cu sefii serviciilor/compartimentelor la intocmirea fiselor de post pentru subordonati,
 • Intocmeste si tine evidenta deciziilor de numire in functie si a contractelor individuale de munca ale personalului angajat in institutie.
 • Intocmeste si tine evidenta contractelor individuale de muncă ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, asigură prelungirea acestora pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in handicap grav a persoanei cu dizabilitati.
 • Organizează efectuarea perioadei de stagiu și urmărește definitivarea pe functii pentru functionarii publici si pentru personalul angajat în regim contractual.
 • Răspunde de efectuarea calculului pentru drepturile salariale brute cuvenite prin lege angajatilor, inclusiv pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav.
 • Întocmește deciziile și actele adiționale la contractele de muncă, referitoare la modificarea salariilor de încadrare ale angajaților inclusiv pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav,
 • Elaborează dosarele profesionale ale funcționarilor publici și gestionează dosarele personale ale angajaților în regim contractual, inclusiv ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav,
 • Intocmeste, actualizeaza si transmite periodic la Inspectoratul Teritorial de Munca Timiș, registrul angajatilor în format electronic, pentru un nr. mediu de 362 angajați.
 • Întocmește planul anual de ocupare a funcțiilor publice, monitorizează posturile vacante și organizează în condițiile legii concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice și a posturilor în regim contractual.
 • Organizează evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici și ale salariaților în regim contractual.
 • Organizează promovarea în clasă, grad profesional sau treaptă profesională pentru funcționarii publici și personalul angajat în regim contractual.
 • Monitorizează ofertele de instruire și supune aprobării directorului general participarea angajaților la cursuri de perfecționare profesională.
 • Întocmește documentele prevăzute de lege pentru detașare, delegare, trecere temporară în altă muncă, mutare temporară, transformarea posturilor, cu respectarea termenelor legale maxime admise.
 • Întocmește deciziile de transfer ale funcționarilor publici, actele de încetare a raporturilor de serviciu sau de muncă ale tuturor salariaților.
 • Transmite la ANFP modificările raporturilor de serviciu intervenite in situația funcționarilor publici.
 • Evidentiază și transmite către ANI Declarațiile de avere și Declarațiile de Interese, on line, în format electronic,
 • Ține evidența programărilor anuale a concediilor de odihna pentru salariați, inclusiv ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav.
 • Tine evidenta concediilor de odihna, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor medicale, a concediilor pentru studii, a concediilor fara plată și a concediilor pentru ingrijirea copiilor.
 • Verifică pontajele lunare întocmite de șefii de servicii/centre, inclusiv pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.
 • Asigura eliberarea, evidenta si vizarea legitimatiilor de serviciu ale angajatilor.
 • Ține evidența tranșelor celor mai mari de concedii de odihnă ale asistenților personali, în vederea acordării indemnizației cuvenite bolnavului cu handicap grav pe perioada concediului de odihna al asistentului personal.
 • Operează lunar in programul de salarii modificările intervenite în raporturile de serviciu sau de muncă ale angajaților, inclusiv pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav.
 • Întocmește lunar statele de personal ale instituției și statul de drepturi salariale pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.
 • Răspunde de încetarea plății drepturilor salariale ale asistentului personal, la data încetării valabilitații certificatului de încadrare in grad de handicap al bolnavului cu handicap grav.
 • Întocmește actele de pensionare pentru limită de vârstă și invaliditate, pentru recalcularea pensiei.
 • Intocmeste si elibereaza adeverintele solicitate de angajati.
 • Întocmește statistici lunare, trimestriale și semestriale privind personalul și drepturile salariale, privind asistenții personali ai bolnavilor cu handicap grav, etc.
 • Exercita viza „bun de plata” pentru documentele care solicita această viză în legatură cu activitatile compartimentului.
 • Exercită viza „Certificat in privinta realitatii, regularitatii si legalității” pentru documentele care solicita aceasta viza in legatura cu activitatile compartimentului.
 • Fundamentează Bugetul de venituri si cheltuieli pentru articolele/aliniatele bugetare ce-i revin și ordonanțează toate cheltuielile aferente acestora.
ACTIUNI:
Acțiuni specifice:
 1. procedează la întocmirea formelor prevăzute de lege privind încadrarea în muncă a personalului, desfacerea contractelor de muncă, sancţionarea sau stimularea performanţelor profesionale;
 2. efectuează şi comunică instituţiilor abilitate, situaţiile statistice privind personalul angajat;
 3. întocmeşte sau participă la elaborarea de proiecte de hotărâre cu caracter intern, ce au legătură cu activitatea compartimentului/direcţiei;
 4. urmărește actualizarea fişelor de post şi în acest scop transmite serviciilor/birourilor/centrelor din cadrul D.A.S.C., criteriile de evaluare a posturilor stabilite conform legii, criterii care să vizeze, în special, creşterea responsabilităţii;
 5. analizează şi evaluează posturile şi întocmeşte proiectul de organigramă, în vederea supunerii aprobării în Consiliul local, conform legii;
 6. stabileşte criteriile care stau la baza evaluării activităţii depuse de angajati, evaluatorul (şeful serviciului, de regulă) urmărind ca pe tot parcursul anului să asigure condiţii şi un climat de muncă favorabile atingerii unui nivel de performanţă cât mai ridicat;
 7. întocmeşte anual planul de perfecţionare profesională, în vederea instruirii personalului angajat;
 8. întocmeşte anual planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul D.A.S.C.
 9. asigură în colaborare cu Serviciul Buget-Contabilitate încadrarea în bugetul alocat pentru plata salariilor;
 10. stabileşte salariile de bază pentru personalul DASC;
 11. certifică legalitatea şi propune spre aprobare acordarea altor drepturi şi compensări indirecte prevăzute de lege;
 12. colaborează cu Serviciul Buget-Contabilitate, în vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, furnizând datele necesare şi statele de funcţii;
 13. eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat;
 14. întocmeşte documentele necesare în vederea depunerii dosarului pentru pensionare a salariaţilor care îndeplinesc condițiile legale de pensionare, conform legii privind sistemul unitar de pensii publice în vigoare;
 15. urmăreşte planificarea şi efectuarea concediilor de odihnă, a controlului medical anual obligatoriu şi a altor concedii de către salariațI, conform legii;
 16. grupează documentele în dosare pe categorii şi termene de păstrare prin folosirea ca instrument de lucru a Nomenclatorului arhivistic;
 17. înregistrează documentele şi le corelează între registru şi documente, prin înscrierea în dreptul fiecărui act înregistrat a indicatorului dosarului după nomenclator;
 18. colaborează cu celelalte compartimente din cadrul D.A.S.C. pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor care revin compartimentului Resurse Umane Salarizare;
 19. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în materie de legislaţia muncii/legislația în domeniul funcției publice.
CONSILIERUL DE ETICA
Atribuţiile consilierului de etică

În exercitarea rolului activ de prevenire a încălcării principiilor şi normelor de conduită, consilierul de etică îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire la acestea;

b) desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcţionarilor publici sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;

c) elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, şi propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor;

d) organizează sesiuni de informare a funcţionarilor publici cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii pentru autorităţile şi instituţiile publice pentru respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică sau cu autoritatea sau instituţia publică respectivă;

e) semnalează practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi normelor de conduită în activitatea funcţionarilor publici;

f) analizează sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină;

g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul, precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau instituţia publică respectivă.

Sesizările/reclamațiile privind conduita etică se fac în termen de maximum 6 luni de la data săvârșirii faptei sesizate și se transmit, în formă scrisă, consilierului de etică, prin următoarele căi de comunicare:

 • depunerea personală a sesizării la consilierul de etică – dna Liliana Trif – la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară din municipiul Lugoj, Piața Victoriei nr.4, camera 9.
Acte necesare - Acordare indemnizație lunară persoane cu handicap grav
Acte acordare indemnizatie persoana cu handicap

Pentru obținerea indemnizației lunare de către persoana cu handicap grav, sunt necesare următoarele acte:

 1. Opțiunea persoanei cu handicap, eliberată de D.G.A.S.P.C. Timiș;
 2. Certificatul de încadrare în grad de handicap + anexa;
 3. Planul individual de servicii emis de Serviciul Management de caz;
 4. C.I. persoană cu handicap;
 5. C.I. persoană de contact în caz de urgență;
 6. Decizie pensie și cupon pensie 9Unde este cazul);
 7. Alte acte doveditoare ( tutelă, curatelă, etc.);
 8. Extras de cont (unde este cazul).
Acte necesare - Angajare asistent personal
Acte necesare angajare asistent personal
 1. Cerere de angajare;
 2. Actul de identitate (buletin sau carte de identitate) al persoanei care solicită angajarea în original;
 3. Carnetul de muncă sau adeverința de vechime eliberată de angajator, verificată și vizată de către Inspectoratul Teritorial de Muncă, pentru perioada de până la data de 31.12.2010. Pentru perioada de după data de 01.01.2011 se vor prezenta adeverințe completate de angajatori conform modelului din Anexa 2D din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare / extras REVISAL / Stagiu de Cotizare eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă, după caz. Dacă solicitantul nu a mai lucrat, va da o declarație pe proprie răspundere.
 4. Adeverință de la ultimul angajator cu vechimea în muncă, nr. zile de concediu medical/fară plată în ultimele 12 luni lucrate / declarație pe proprie răspundere că nu ați lucrat cu forme legale în ultimele 12 luni, după caz;
 5. Actele de studii, certificat de naștere, actele de stare civilă în original;
 6. Cazier judiciar;
 7. Certificat pentru integritate comportamentală;
 8. Cont bancar;
 9. Actul de identitate al persoanei cu handicap în original;
 10. Certificatul de handicap în original;
 11. Acordul scris al familiei /persoanei cu handicap grav privind angajarea ca asistent personal;
 12. Cuponul de pensie al persoanei cu handicap (unde este cazul);
 13. Decizia de pensie a persoanei cu handicap grav (unde este cazul);
 14. Declarația pe propria răspundere privind existența unor raporturi de muncă/de serviciu cu forme legale la alt angajator;
 15. Declarația pe propria răspundere privind codul etic;
 16. Orice alte acte considerate necesare, în vederea angajării;
 17. Acord de la DGASPC Timiș.