Serviciul Buget Contabilitate

Serviciul Buget Contabilitate

ATRIBUȚII
 • Întocmește bugetul de cheltuieli al Direcției de Asistența Socială Comunitară și îl înaintează spre aprobare
  Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
 • Efectuează angajarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor Direcției de Asistență Socială Comunitară și ține evidența angajamentelor bugetare și legale;
 • Întocmește documentele de plată a tuturor cheltuielilor de personal și de funcționare în conformitate cu legislația în vigoare și urmărește modul de decontare, asigurând încadrarea corectă a fiecărei cheltuieli pe subdiviziunile clasificației bugetare și în limitele bugetului aprobat;
 • Organizează cel puțin o dată pe an inventarierea bunurilor pe care le are în patrimoniu;
 • Organizează operațiunile cu numerar prin casieria unității;
 • Asigură existența tuturor documentelor justificative în vederea plăților prin casierie, și întocmește dispoziții de plată;
 • Răspunde de întocmirea corectă a gestiunii bunurilor materiale, și de gestionarea disponibilităților bănești;
 • Înaintează propuneri de virări de credite, rectificări bugetare, suplimentări bugetare către Primăria Municipiului Lugoj;
 • Răspunde de modul de organizare a controlului financiar preventiv propriu în cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară, în conformitate cu Ordonanța nr. 119/1999 republicată și actualizată;
 • Organizează și conduce evidența contabilă a Direcției de Asistență Socială Comunitară în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 și a OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;
 • Întocmește lunar, trimestrial și anual balanța de verificare și situațiile financiare aferente și le transmite electronic prin sistemul național de raportare FOREXEBUG către Ministerul Finanțelor;
 • Efectuează plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu lemne, a ajutoarelor de urgență, a salariilor personalului de specialitate și asistenților personali precum și plata indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap;
Formulare necesare