Serviciul Social “Îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice”

Serviciul Social “Îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice”

Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod serviciu social 8810ID-I este un serviciu social fără personalitate juridică, înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Lugoj, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr 003876, CUI 35398236.

Sediul Serviciului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice este în municipiul Lugoj, P-ța. Victoriei nr. 4, județul Timiș.

Scopul serviciului social:

– prevenirea instituționalizării persoanelor vârstnice în centre rezidențiale pentru persoane vârstnice,
– îmbunătățirea calității vieții persoanelor de vârsta a III-a.

Serviciul social se adresează persoanelor vârstnice aflate în diverse grade de dependență asigurându-le acestora un set de servicii pentru ca acestea să beneficieze de îngrijire adecvată și corespunzătoare nevoilor individuale direct în mediul lor.

(1) Serviciul de îngrijire la domiciliu este un serviciu de lungă durată acordat la domiciliul beneficiarului.

Beneficiarii serviciului social „Îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice” sunt persoanele vârstnice care, urmare a pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi, în principal:

a. Ajutor pentru efectuarea activităților de bază ale vieții:
– Igiena corporală;
– Toaleta generală;
– Toaleta parțială;
– Mobilizare și transfer;
– Hrănirea și hidratarea beneficiarului;
– Efectuare tehnici de mobilizare.

b. Ajutor pentru efectuarea activităților instrumentale:
– Efectuare cumpărături;
– Prepararea hranei;
– Activități de menaj:
– Curățenie generală;
– Întreținerea curățeniei în cameră, bucătărie și grupul sanitar;
– Spălat efecte personale;
– Călcat și cusut efecte personale.
– Sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente;
– Consiliere socială
– Însoțirea beneficiarilor pentru rezolvarea problemelor personale la diferite instituții;
– Acordarea primului ajutor.

Acte necesare:
– cerere tip adresată Serviciului social „Îngrijirea la domiciliu a persoanelor
vârstnice”;
– cupon de pensie original/copie;
– acte medicale:
– fișa socio medicală completată de medicul de familie;
– aviz epidemiologic (nu suferă de boli infecto-contagioase);
– copii xerox după actele de stare civilă: carte de identitate, certificat de căsătorie/deces etc.
– contract privind situația locativă și/sau unde situația o impune, declarație pe proprie răspundere că nu a încheiat un contract de întreținere cu o altă persoană.

Atribuții si competențe:

Principalele atribuții si competențe ale serviciului social „Îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice” sunt următoarele:
a. de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele activități:
– reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
– elaborează strategia de intervenție în raport cu nevoile identificate la populația țintă.

b. de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
– compartimentul deține și pune la dispoziția beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate materiale informative privind activitățile derulate;
– materialele informative sunt pe suport de hârtie și sunt afișate la avizierul instituției;
– odată cu încheierea contractului de furnizare de servicii beneficiarilor li se comunică procedura proprie privind informarea asupra activităților derulate;
– elaborarea de rapoarte de activitate.

c. de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
– sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice;
– asigurarea continuității serviciilor sociale furnizate pentru a preveni o situație de dificultate;

d. de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:
– elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
– realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
– identificarea eventualelor nelămuriri individuale vizavi de activitate și de personalul serviciului social;

e. de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale serviciului prin realizarea următoarelor activități:

f. instruirea periodică a personalului propriu;

g. întocmirea fișelor de post cu atribuții bine definite și clare.

h. personalul de îngrijire are controale medicale periodice efectuate conform normelor în vigoare.

Legislație aplicată:
  • Legea 17/2000 republicată – privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
  • Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale;
  • Ordinul 29/03.01.2019 – pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale,
  • Anexa 8 – Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice;
  • HOTĂRÂRE nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
  • HOTĂRÂRE nr. 1253 din 12 octombrie 2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
  • HOTĂRÂRE nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;
  • H.C.L. nr. 38/2023 privind aprobarea costului serviciului de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu