Alocația de stat pentru copii

Alocația de stat pentru copii

1. Legislație:

 • Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G.Nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii.

2. Beneficiari:

Alocația de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:
a) 719 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
b) 292 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional;
c) 719 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copiilor cu handicap.

3. Acte necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copil:

Reprezentantul legal (solicitantul) trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa obligatoriu în municipiul Braşov.

Alte acte necesare, după caz:

 • Certificat de încadrare într-un grad de handicap al copilului (original);
 • Declarație pe propria răspundere – formular tip în care mama copilului va scrie în faţa funcţionarului următorul text: “sunt de acord ca tatăl copilului să beneficieze de alocaţia de stat pentru copilul (nume și prenume)” (descarcă aici);
 • Confirmarea de transfer eliberată de AJPIS din judeţul de unde se face transferul alocaţiei de stat pentru copii;
 • Atestat – asistent maternal profesionist eliberat de Comisia pentru Protecţia Copilului (original);
 • Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului şi repartiţia aferentă / Sentinţa Civilă privind măsura de ocrotire a copilului, eliberată de Tribunalul pentru Minori (original);
 • Dispoziţia de plasament în regim de urgenţă a copilului la asistentul maternal (original);
 • Hotărârea Judecătorească privind stabilirea curatelei/tutelei asupra copilului (original);
 • Certificat de deces/Sentinţă civilă de divorţ (original);
 • Dovadă eliberată de Autoritatea Tutelară privind stabilirea reprezentantului legal al copilului/ancheta socială (în situația în care părinții sunt necăsătoriți sau unul dintre părinții este minor) (original).

Pentru copiii născuți într-un stat din Uniunea Europeană altul decât România/părinți lucrători migranți: