Indemnizaţia de creștere a copilului (ICC)

Indemnizaţia de creștere a copilului (ICC)

Serviciul Beneficii Sociale are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenţiei Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor, depuse de către beneficiarii domiciliaţi în municipiul Lugoj, respective satele aparținătoare Tapia și Măguri.

Legislație

O.U.G nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor cu modificările și completările ulterioare.

HG. pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor aprobate prin HG nr. 52/2011, publicat în MO nr. 510/17.05.2021.

OUG 164/2022 pentru modificarea si completarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatialunra pentru cresterea copiilor, publicat in MO nr.1173/07.12.2022

Hotararea nr.865/14.09.2023 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.52/2011, publicat in MO nr.844/19.09.2023

Persoanele care îndeplinesc condiţiile de stagiu, conform legii (au realizat 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare nașterii copilului, venituri supuse impozitului sau au fost în perioade de stagiu asimilate (descarcă aici), pot beneficia opţional de următoarele drepturi:

 • Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi o indemnizaţie lunară;
 • Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie.

Precizări:

 • Indemnizaţia pentru creşterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori naşterii copilului şi nu poate fi mai mică decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință (1495 lei), iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei;
 • Valoarea indicatorului social de referință este cea prevăzută la art. 33 alin.1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare (598 lei);
 • Valoarea stimulentului de inserție este de 650 lei începând cu drepturile lunii aprilie 2017.

Beneficiari

 1. Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, următoarele persoane, denumite în continuare persoane îndreptăţite:
  a) oricare dintre părinţii fireşti ai copilului/copiilor;
  b) oricare dintre soţii cărora li s-a/s-au încredințat copilul/copii în vederea adopţiei sau au adoptat copilul/copiii, respectiv fiecare, în cazul prevăzut la art. 10 din ordonanţa de urgenţă;
  c) persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
  d) asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptaţi;
  e) persoana care a fost numită tutore.
 2. Persoanele îndreptățite prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) sau, după caz, în prevederile art. 2 alin. (5) şi (6) ori în prevederile art. 31 alin. (1) şi ale art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;
  b) sunt cetăţeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;
  c) au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii;
  d) locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Precizări privind perioada de minim ,,doua luni”de indemnizație creștere copil a celuilalt părinte:

 • Dacă ambii părinţi au realizat stagiul de cotizare de 12 luni, în ultimele 24 luni înainte de a se naşte copilul, celălalt părinte are dreptul să solicite indemnizație de creștere a copilului cel puţin 2 luni ( vezi Hotararea nr.865/14.09.2023 ) iar perioada de plată a indemnizației primului părinte va fi redusă cu aceste 2 luni, astfel, cel putin 2 luni de concediu pentru cresterea copilului vor fi efectuate de parintele care nu a solicitat initial acordarea acestui drept;
 • In situatia in care parintele care nu a solicitat initial acordarea dreptului la indemnizatie, nu doreste sa beneficieze de acest drept, desi indeplineste cerintele prevazute in OUG, celalalt parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acestuia;
 • In cazul de mai sus, persoana indreptatita care se afla in concediu de crestere a copilului poate beneficia de concediu fara plata acordat de angajator sau, dupa caz, pentru realizarea e venituri supuse impozitului pe venit
 • In cazul persoanei singure sau in caziu in care nu sunt indeplinite conditiile de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, pentru celalalt parinte, prevederile art.11 din OUG nu se aplica. Astfel, va trebui anuntata in scris AJPIS Timis, cu cel putin 60 de zile , inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani respective 3 ani in cazul copilului cu handicap, ca nu sunt indeplinite conditiile de acordare
 • În situația în care se solicită numai acordarea stimulentului de inserție sau acesta este solicitat cu cel puțin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, plata stimulentului de inserție a primului părinte nu se mai reduce;
 • Dacă se naşte un alt copil, înainte ca cel pentru care se primesc drepturile să împlinească vârsta 1 an şi 10 luni, drepturile de care ar putea beneficia celalalt parinte, care indeplineste conditiile de acordare, pot fi solicitate de acesta din urma, la finalizarea concediului si a indemnizatiei pentru cresterea celui din urma copil. Drepturile respective sunt netransferabile pentru o perioada de luni, cel putin egala cu dublul numarului de nasteri inregistrate in perioada totala a concediilor suprapuse si cumulate;
 • Pentru a exista continuitate în plată pentru părintele care beneficiază deja de drepturi, în situaţia de mai sus, în care se naşte următorul copil, soţul aflat în concediul de creştere copil poate depune dosarul de solicitare a drepturilor pentru următorul copil, cu 60 de zile înainte de împlinirea de către primul copil a vârstei de 2 ani, respective 3 ani pentru copilul cu handicap;
 • În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, stimulentul de inserție se acordă pană la 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap (cu condiția ca în acest timp să se realizeze venituri supuse impozitului).

Dosarul se depune online pe adresa de e-mail beneficii_sociale@dasclugoj.ro sau personal de solicitant la primăria de domiciliu, respectiv Direcția de Asistență Socială Comunitara Lugoj , în maxim 15 zile lucrătoare de la data suspendarii activității.

Acordarea concediului/indemnizației lunare/sprijinului pentru îngrijirea copilului cu dizabilități

Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, oricare dintre părinții firești sau persoana căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției sau care are copilul în plasament, sau în plasament în regim de urgență, precum și persoana care a fost numită tutore beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani și o indemnizație lunară egală cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară după cum urmează:

 • în continuarea concediului de creștere a copilului până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul și indemnizația pentru creșterea copilului acordate anterior, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la acea dată;
 • oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani, pentru persoanele care au beneficiat de concediul pentru creșterea copilului în baza actelor normative care au reglementat acest drept la data nașterii copilului. Dreptul se acordă începând cu data depunerii cererii;
 • oricând, începând cu împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, pentru persoanele care nu au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului și de indemnizația aferentă, dar care în ultimele 12 luni înainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului. Dreptul se acordă începând cu data depunerii cererii.
  Oricare dintre persoanele îndreptățite, care au în întreținere un copil cu dizabilitate beneficiază, după caz, de următoarele drepturi:
 • sprijin lunar în cuantum de 45% din cuantumul minim al indemnizației, acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistență socială destinate persoanelor cu dizabilități, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 35% din cuantumul minim al indemnizației pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani;
 • sprijin lunar în cuantum de 35% din cuantumul minim al indemnizației (stabilit ca 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară), acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizației lunare aferente, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 15% din cuantumul minim al indemnizației pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 si 7 ani;
 • persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată care are în întreținere un copil și care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizației lunare aferente beneficiază de sprijin lunar în cuantum de 45% din cuantumul minim al îndemnizației până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv de 15% din cuantumul minim al indemnizației pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 si 7 ani.

De aceste drepturi nu poate beneficia părintele care, pentru același copil, are în același timp și calitatea de asistent personal ori care primește indemnizația de însoțitor.

IMPORTANT – Începând cu 1 iulie 2016, oricare dintre părinți/persoanele îndreptățite, care se ocupă efectiv de creșterea și îngrijirea copilului cu dizabilitate gravă sau accentuată în vârstă de la 3 ani pană la 18 ani și își desfășoară activitatea cu un program redus de muncă la 4 ore, poate beneficia de o indemnizație lunară egală cu 50% din cuantumul minim al indemnizației de creștere a copilului.

IMPORTANT!

Plata alocațiilor, indemnizațiilor şi stimulentelor precum şi soluționarea cererilor este efectuată de către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului Timiș.
Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizație creștere copil, alocație de stat pentru copil, respectiv stimulent de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza municipiului Lugoj, sunt de competența Agenției Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timis.

 • Adresa: Timișoara str. Florimund de Mercy nr. 2,
 • Tel: 0256/432779
 • E-mail: ajpis.timis@mmanpis.ro
ACTE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU OBȚINEREA INDEMNIZATIEI CREȘTERE COPIL (ICC)