Tichete – Mase calde

Tichete – Mase calde

CATEGORII DE BENEFICIARI AI TICHETELOR SOCIALE PE ELECTRONIC PENTRU MESE CALDE SI CONDIȚII DE ACORDARE

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde se acordă sub formă de card electronic nominal, reîncărcabil lunar, următoarelor categorii de persoane:

 • familiile cu copii preșcolari și elevi aflați în întreținerea acestor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social (în prezent 170 lei);
 • persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri sau al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social (în prezent 170 lei);
 • persoanele cu dizabilități al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social (în prezent 170 lei);
 • orice persoană, care locuiește și se gospodărește singură și care temporar nu realizează venituri – maxim 90 de zile pe an;
 • familiile care nu realizează niciun venit.

În cazul familiilor numeroase (mai mult de 5 membrii de familie) numărul maxim de tichete sociale pe suport electronice pentru mese calde acordate este de 5 carduri /lună /familie.

De asemenea nu se acordă tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde pentru copiii cu vârsta de până în 2 ani.

În cazul persoanelor singure/ familiilor beneficiare de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde se pot acorda DOAR pe baza de cerere, fără a mai fi nevoie de a depune acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate.

În cazul persoanelor singure/ familiilor care solicită tichetul social pe suport electronic pentru mese calde și care nu beneficiază de venit minim garantat, în vederea stabilirii dreptului se va efectua o anchetă socială la domiciliul/ reședința/ locul indicat de solicitant în termen de maxim 15 zile de la depunerea cererii și documentelor doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate.

În vederea obținerii dreptului de a beneficia de tichete sociale pe suport electronic în vederea achiziționării de mese calde fiecare persoană singură/reprezentantul familiei, care se încadrează în program are obligația de a depune o cerere tip (conform modelului anexat) însoțită de documente justificative, în perioada 1-15 ale fiecărei luni.

ACTE NECESARE pentru întocmirea dosarului cu privire la acordarea tichetelor sociale pentru mese calde

 1. Cerere – declarație pe propria răspundere a beneficiarului sau a reprezentantului legal;
 2. B.I / C.I. în original;
 3. Certificatul de naștere pentru toți membrii familiei, în original;
 4. Certificatul de căsătorie în original;
  – în caz de divorț se va prezenta sentința de divorț și sentința de pensie alimentară pentru minori;
  – sentința de plasament / încredințare în original și copie xerox ( după caz );
 5. Documentele prevăzute în cerere la codul de venit corespunzător;
 6. Adeverința de venit privind salariu net și valoarea tichetelor de masă din luna anterioară depunerii cererii;
 7. Adeverință din care să rezulte că membrii familiei, de vârstă școlară urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii, cursuri de zi ( elevi sau studenți);
 8. Cupoanele pentru alocațiile de întreținere la copiii încredințați sau dați în plasament, dacă este cazul;
 9. Contract de locuință;
 10. Alte acte doveditoare (după caz)
 11. Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si luare la cunostiinta (descarcă aici).

Completarea și semnarea de către beneficiarul îndreptățit a cererii și declarațiilor pe propria răspundere se face numai în prezența persoanelor desemnate din cadrul Serviciului Beneficii Sociale.

În cazul persoanelor nedeplasabile, cererile de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic se depun de către soțul, soția sau reprezentantul legal (curator, tutore) în baza actelor de identitate ale acestora, prin consemnarea în clar a calității persoanei împuternicite.

Declararea de către solicitant a unui număr mai mare de membri ai familiei sale sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune de fals, uz de fals sau înșelăciune, după caz, si se pedepsește cu masuri conform prevederilor din Codul penal, iar cererea de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic este în mod automat respinsă.

Titularii tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde au obligația să comunice angajaților Direcției de Asistență Socială Comunitară Lugoj orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, respectiv în termen de 10 zile de la data modificării survenite.

In sensul prezentului regulament, termenul familie desemnează soțul si soția sau soțul, soția si copiii lor necăsătoriți, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și se gospodăresc împreună.

Se consideră familie și persoana care locuiește și se gospodărește împreuna cu copiii aflați în întreținerea sa și se află într-una dintre următoarele situații:

 • este necăsătorită;
 • este văduvă;
 • este divorțată;
 • al cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/ dispărută prin hotărâre judecătorească;

Se consideră familie și frații fără copii, care gospodăresc împreună și care nu au domiciliul sau reședința comună cu părinții.

Prin persoana singură, se înțelege persoana care se află într-una dintre următoarele situații:

 • este necăsătorită;
 • este văduvă;
 • este divorțata;
 • are soțul/ soția declarat/ declarată dispărut/ dispărută prin hotărâre judecătorească;
 • are soțul/ soția arestat/ arestată preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor.

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate în ANEXA nr. 4 din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată, conduce la neacordarea tichetului social pe suport electronic pentru mese calde.

ANEXA nr. 4: LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării tichetelor sociale pe suport electronice pentru mese calde

Bunuri imobile

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă

Bunuri mobile (*)

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*) Aflate în stare de funcţionare.

Depozite bancare

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii

Terenuri/animale şi/sau păsări

 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

VALOAREA LUNARĂ A TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONICE PENTRU MESE CALDE ȘI DISTRIBUIREA ACESTORA

La nivelul municipiului Lugoj, tichetele sociale pentru mese calde se vor înlocui, de la 1 martie 2023, cu tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, nominale și reîncărcabile lunar, la valoarea de 27 lei/zi pentru persoanele singure sau membrii din familiile stabilite prin dispoziție a primarului, în vederea achiziționării de mese calde (mâncare gătită).

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost depus dosarul în baza căruia se acorda dreptul la carduri electronice nominale, reîncărcabile lunar.

În cazul în care o persoană se află în imposibilitatea de a se prezenta pentru ridicarea tichetului social pe suport electronic pentru mese calde, acesta pot fi ridicat de o altă persoană împuternicită legal de titular. Împuternicitul legal are obligația de a prezenta și actul de identitate, în original, al beneficiarului/ beneficiarilor de tichete sociale.